Religious Education in Wales

Ysgrifennwyd y sylwadau canlynol gan ddisgyblion blwyddyn 13 (17 ac 18 oed) yn Ysgol Dinas Brân – Llangollen – Cymru

Jillian Howe

Rwyf yn ddisgybl yng Nghymru, ac, i mi, mae AG yn golygu …. ehangu fy ngwybodaeth am faterion crefyddol a chymdeithasol yn y byd o’n cwmpas. Yn ogystal â bod yn bwnc hynod o ddiddorol, mae AG yn helpu esbonio’r amrywiaeth mewn bywyd.

Morgan Stubbs

Rwyf yn ddisgybl yng Nghymru, ac, i mi, mae AG yn golygu … dysgu am grefyddau a diwylliannau amrywiol y byd a materion cymdeithasol diddorol. Mae’n caniatáu i mi fynegi fy safbwyntiau wrth wrando ar bobl eraill ac ysgogi dadl ddiddorol.

Emma Howe

Rwyf yn ddisgybl yng Nghymru, ac, i mi,  mae AG yn golygu’r gwahanol safbwyntiau a’r diwylliannau sydd gan bobl ledled y byd. Rwyf wrth fy modd yn dysgu am grefyddau na fyddaf yn dod ar eu traws yn fy mywyd bob dydd, ac mae’n rhoi darlun ehangach a mwy amrywiol i mi o’r byd

Wilf Wort 

Mae AG yng Nghymru yn rhan annatod o dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol ein cenhedlaeth yn ogystal â’n dealltwriaeth gyfoes o ddynoliaeth yn ei gyfanrwydd. Mae AG i mi yn ffordd o fynegi fy hun, mynegi barn a gwerthfawrogiad ysbrydol.

———————————————————————————————————————————-

Ysgrifennwyd y sylwadau canlynol gan ddisgyblion blwyddyn 9 (13 ac 14 oed) yn Ysgol John Bright – Llandudno – Cymru

Imogen Bargate

Rwy’n hoffi astudio AG yng Nghymru oherwydd mai hwn yw’r unig bwnc yn yr ysgol y bydd athro yn gofyn am ein safbwyntiau a’n barn bersonol ac yn eu parchu.

Ellen Cheung

Rwy’n hoffi astudio AG oherwydd ei fod yn ein dysgu i feddwl y tu hwnt i’n breuddwydion.

Megan Bentley

Rwy’n hoffi astudio AG am fod Cymru’n wlad fechan sy’n cael ei dylanwadu’n fawr gan grefydd, mae gan hyd yn oed yr enw Llandudno ystyr grefyddol iddo yn ogystal â mwyafrif enwau lleoedd yng Nghymru.

Kalen Lindell

Rwy’n hoffi astudio AG am fod Cymru’n newid oherwydd bod llawer o bobl o wahanol ddiwylliannau a chrefyddau yma – felly mae’n bwysig ein bod yn rhoi croeso iddynt yma ac yn deall eu credoau.

Fay Burton

Rwy’n hoffi astudio AG yng Nghymru oherwydd ei fod yn wers sy’n rhoi cyfle i mi leisio fy marn.  Nid oes llawer o bobl yn gwrando ar blant o’m hoedran i.

Rhys Henderson

Rwy’n hoffi astudio AG yng Nghymru oherwydd fy mod yn gallu siarad am faterion nad oes atebion pendant iddynt, ac mae fy atebion yn rhan o hyn.

Rhys N. Williams

Rwy’n hoffi astudio AG yng Nghymru oherwydd na fyddai hanes na diwylliant Cymru yn bodoli heb grefydd.