ADDYSG GREFYDDOL YM MHOWYS

ADDYSG GREFYDDOL YM MHOWYS

1. CYSAG

Mae CYSAG Powys wedi parhau gyda’i gylched o gyfarfodydd tymhorol ac mae’r cyfarfodydd wedi cynnwys eitemau rheolaidd yn ogystal â thrafodaethau penodol am faterion arbennig.

Ymhlith yr eitemau rheolaidd sy’n codi mae ystyried dyfyniadau o adroddiadau ysgolion Powys a gafodd eu harolygu’n ddiweddar sy’n ymwneud â Datblygiad Ysbrydol disgyblion ac Addoli ar y Cyd. Mae CYSAG wedi parhau gyda’i arfer o ddarparu adborth i ysgolion ar y dyfyniadau hyn, a lle codir pryderon, e.e. methu cwrdd â gofynion statudol mewn perthynas ag Addoli ar y Cyd. Mae CYSAG wedi parhau gyda’i arfer o ddarparu adborth i ysgolion, mewn perthynas â’r dyfyniadau hyn, a lle codir pryderon e.e. methiant i gwrdd â gofynion statudol mewn perthynas ag Addoli ar y Cyd, gall yr aelodau ofyn am gopïau o’r dyfyniadau priodol o Gynlluniau Gweithredu’r Arolwg, fel y gellir eu sicrhau bod gweithrediadau yn eu lle i ymdrin â’r mater. Mae gweithgareddau rheolaidd eraill yn ymwneud â’r ystyriaeth flynyddol o ganlyniadau arholiad ac mae’r casgliadau a wneir gan CYSAG, yn dilyn dadansoddiad o’r canlyniadau hyn, yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad blynyddol.

Ymhlith yr eitemau penodol a gafodd eu hystyried gan CYSAG mae’r arolwg WASACRE sy’n dwyn y teitl ‘CYSAGau yng Nghymru’ a chyfarwyddyd WASACRE ar Addoli ar y Cyd. Mae CYSAG wedi rhoi ystyriaeth fanwl i’r dogfennau hyn, ac yn eu cyfarfod nesaf, bydd CYSAG yn ystyried yr argymhellion i CYSAGau a gafodd eu cynnwys yn arolwg WASACRE. Mewn perthynas â chyfarwyddyd WASACRE ar Addoli ar y Cyd, roedd CYSAG Powys yn ystyried cynhyrchu ei gyfarwyddyd ei hun, ac roedd cyflwyno cyfarwyddyd WASACRE yn amserol. Daeth yr aelodau i’r casgliad bod hyn yn ddefnyddiol iawn, ac yn dileu’r angen i CYSAG lunio ei gyfarwyddyd ei hun. Mae’r cyfarwyddyd wedi’i ddosbarthu i bob ysgol, a derbyniwyd adborth yn nodi ei fod wedi bod yn ddefnyddiol iawn.

Yng Nghyfarfod CYSAG Powys yn yr Hydref, penodwyd y Parch Jenny Garrard, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Llanidloes, un o gynrychiolwyr yr Eglwys Rydd ar CYSAG, i swydd y Cadeirydd, gyda Julie Pugh, Pennaeth Addysg Grefyddol, Ysgol Uwchradd Crughywel, yn cael ei phenodi i swydd yr Is Gadeirydd.

Mae lefel sylweddol o drafodaeth ym mhob cyfarfod CYSAG yn ymwneud â chynnydd mewn perthynas â Chynllun Datblygu blynyddol CYSAG a’r blaenoriaethau yn y cynllun sy’n ymwneud â monitro safonau mewn Addysg Grefyddol ac Astudiaethau Crefyddol, darparu cymorth ar gyfer Addysg Grefyddol, darparu arweiniad a chymorth mewn perthynas ag Addoli ar y Cyd, a darparu cymorth i lywodraethwyr ac aelodau CYSAG.  Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar weithrediadau mewn perthynas â Chynlluniau Datblygu Blynyddol wedi’u cynnwys yn yr adroddiadau blynyddol, ac mae gweithrediadau diweddar wedi cynnwys annog cyswllt dalgylch rhwng penaethiaid Addysg Grefyddol uwchradd ac ysgolion cynradd sy’n eu bwydo er mwyn sicrhau nad yw ailadrodd gwaith a wnaed mewn ysgolion cynradd yn cael ei wneud yn yr ysgol uwchradd.

Roedd un o feysydd pryder CYSAG yn ymwneud â gwybodaeth annigonol i fonitro Addysg Grefyddol oherwydd nid yw’r pynciau hyn yn cael eu harolygu fel rhan o’r cylched arolygu bellach. Ar hyn o bryd, mae aelodau yn ystyried ffyrdd y gellir arolygu’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd, ar sail ysgol unigol, fel bod aelodau mewn sefyllfa i ddarparu cyngor priodol i’r Awdurdod Lleol. Yn amlwg, rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng cyflwyno holiadur / arolwg sy’n rhy feichus i ysgolion ei lenwi a pheidio â chael digon o wybodaeth i alluogi i CYSAG wneud argymhellion. Mae hyn yn ddarn o waith sydd ar fynd, a rhagwelir y gwneir cyswllt gydag ysgolion yr Awdurdod er mwyn cael gwybodaeth ar Addoli ar y Cyd ac Addysg Grefyddol yn ystod Tymor yr Haf 2013.

2. MAES LLAFUR CYTUNEDIG AR GYFER ADDYSG GREFYDDOL

Cyhoeddwyd Maes Llafur Cytunedig Powys ar gyfer Addysg Grefyddol yn ystod y flwyddyn ysgol 2010-2011, felly nid yw’n destun adolygiad eto. Yn fuan, bydd Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig yr Awdurdod yn ystyried datblygiadau mewn rhannau eraill o Gymru, a bydd adolygiad Maes Llafur Cytunedig Powys a datblygiad posibl Maes Llafur Cytunedig Diwygiedig yn cael ei ystyried.

3. HYFFORDDIANT MEWN SWYDD

Nid yw’r Awdurdod wedi trefnu unrhyw Hyfforddiant Mewn Swydd mewn Addysg Grefyddol neu Addoli ar y Cyd yn ystod y misoedd diwethaf, er y cynigiwyd dau gwrs yn ystod y flwyddyn academaidd 2011/2012. Fodd bynnag, mae nifer o ysgolion uwchradd Powys wedi manteisio ar hyfforddiant Cyfnod Allweddol 3 a ariannwyd gan WASACRE a gyflwynwyd ar sail consortiwm, a gofynnir am adborth mewn perthynas â’r hyfforddiant hwn.

 John Mitson

Swyddog Effeithiolrwydd Ysgolion

Clerc CYSAG Powys