Consortiwm Canolbarth y De

Consortiwm Canolbarth y De

gan

Carys Pritchard

 

CYSAG PEN-Y-BONT AR OGWR

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto wedi coffau Diwrnod Cofio’r Holocost gyda digwyddiad arbennig er mwyn cofio dioddefwyr erlyniad y Natsïaid a hil-laddiadau eraill.  Thema Diwrnod Cofio’r Holocost eleni oedd ‘Cymunedau’n Adeiladu Pont ar y Cyd’, sydd yn herio pobl i wrthwynebu casineb a gwahaniaethu trwy wneud cysylltiadau o fewn a rhwng eu cymunedau.  Y siaradwr gwadd oedd Andrew White o Ben-y-bont, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru, elusen Cymru Gyfan dros Lesbiaid, Hoywon a Phobl Ddeuryw. Yn ogystal â siarad am homoffobia’r Natsïaid a gwahaniaethu yn dilyn y rhyfel, siaradodd Andrew yn deimladol am ei brofiad ei hun yn cael ei fagu ym Mhen-y-bont.  Amlinellodd sut oedd bywyd wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf ar gyfer llawer o lesbiaid, hoywon a phobl ddeuryw, ar gyfer pobl ffydd, rhai o gefndir ethnig, rhai anabl a’r holl gymunedau eraill.  Fodd bynnag, pwysleisiodd fod y daith ymhell o fod yn gyflawn a bod Diwrnod Cofio’r Holocost yn galluogi pobl i gofio ac i ailymrwymo i’r gwaith sydd eto i’w wneud, er mwyn tynnu cymunedau at ei gilydd ac i adeiladu pontydd.  Fel rhan o’r seremoni, darllenwyd y ‘Saith Datganiad o Ymrwymiad’ traddodiadol gan aelodau’r gymuned a chynnwyd cannwyll gan y Maer Marlene Thomas, er mwyn cofio’r sawl a fu farw yn yr Holocost ac yn hil-laddiadau eraill yr 20fed ganrif.

CYSAG RHONDDA CYNON TAF

Yng nghyfarfod mis Rhagfyr derbyniodd yr aelodau gyflwyniad ardderchog ar ‘Ddefnyddio Celfyddydau Gweledol mewn AG’.  Amlinellodd Sarah Burnell, aelod o adran addysg grefyddol Ysgol Gyfun Y Pant nifer o wahanol strategaethau a ffynonellau gweledol a ddefnyddir i ennym diddordeb disgyblion.  Roedd hwn yn gyflwyniad ymarferol iawn a chafwyd mawr fwynhad gan yr aelodau wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd ‘Mapiau o’r Cof’.

Cynhaliwyd cyfarfod mis Mawrth gan Ganolfan Gristnogol Miskin.  Yn dilyn y cyfarfod tywysodd y Cynghorydd Jane Ward aelodau CYSAG ar daith o amgylch y Ganolfan ac esbonio sut y caiff ei defnyddio gan yr eglwys ac aelodau’r gymuned leol.  Diolchodd y Cadeirydd i Gynghorydd Ward am y daith a mynegodd ei ddiolch i Ganolfan Gristnogol Miskin am gynnal y cyfarfod.

Dymuna CYSAG estyn ei ddiolch i’r holl ysgolion a’r personél sydd wedi coffau Diwrnod Cofio’r Holocost yn yr awdurdod lleol.  Estynnodd dwy ysgol yn arbennig, Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr ac Ysgol Gyfun Ferndale, wahoddiad i aelodau CYSAG fynychu eu gwasanaeth cofio.  Roedd CYSAG yn ddiolchgar iawn am y cyfle hwn i gynnwys ei hun yn agosach ag ysgolion.  Yn anffodus, gohiriwyd gwasanaeth yr Holocost a drefnwyd yn Ysgol Gynradd Cefn oherwydd tywydd garw.

CYSAG MERTHYR TUDFUL

Yng nghyfarfod Tymor y Gwanwyn, cafwyd cyflwyniad gan Julie Symes ynglŷn â’r Tŷ Crefydd yn Ysgol Uwchradd Afon Taf High.  Aeth Julie â’r aelodau ar daith o amgylch y Tŷ Crefydd ac amlinellodd sut y caiff ei ddefnyddio gan ddisgyblion Afon Taf yn ogystal â disgyblion ysgolion cynradd lleol.  Mwynhaodd aelodau’r daith yn fawr ac roedden nhw wedi rhyfeddu at y gwaith a ddatblygwyd gan yr adran er mwyn ennym diddordeb disgyblion mewn addysg grefyddol.

CYSAG BRO MORGANNWG

Dros y misoedd diwethaf, mae aelodau CYSAG wedi derbyn nifer o gyflwyniadau rhagorol.  Cynhaliwyd cyfarfod Tymor yr Hydref gan Ysgol Llanilltud Fawr, lle cafwyd cyflwyniad gan Marged Williams, pennaeth adran newydd ei phenodi, ar gwricwlwm addysg grefyddol Ysgol Llanilltud ac ar yr amryw strategaethau sydd yn cael eu datblygu er  mwyn gwella safonau llythrennedd.  Derbyniwyd gwybodaeth hefyd ar weithgareddau allgyrsiol, gan gynnwys nifer o ymweliadau a drefnwyd ac sydd wedi eu trefnu ar gyfer y dyfodol.

Cynhaliwyd cyfarfod Tymor y Gwanwyn yn Ysgol Gyfun Bryn Hafren dan wahoddiad caredig Karen Stapleton, pennaeth yr adran addysg grefyddol ac aelod o’r CYSAG.  Cafwyd cyflwyniad gan aelodau’r adran ar y cwricwlwm addysg grefyddol a’r nifer o weithgareddau ychwanegol a gynhelir gan yr adran er mwyn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r pwnc.  Roedd hyn yn cynnwys prosiect I EARN ar gyfer disgyblion mwy galluog sydd wedi sefydlu cysylltiad ag ysgol yn Japan.  Dangoswyd enghreifftiau o sut mae’r ddwy ysgol wedi cydweithio i greu baner.  Siaradodd y Prif Swyddog, Natasha Shafer, hefyd am ei phrofiad o fod yn ddisgybl yn yr adran a’i mwynhad o’r testunau diddorol a astudir  yn y cwrs  Lefel A.

Dymuna aelodau CYSAG ddiolch i’r ddwy adran am eu cyflwyniadau ardderchog ac am eu gwaith yn hyrwyddo’r pwnc yn eu hysgolion.

CYSAG CAERDYDD

Yng nghyfarfod Tymor y Gwanwyn, derbyniodd aelodau CYSAG gyflwyniad diddorol gan Barrie Phillips ar y prosiect GOT (Getting On together): Herio Eithafiaeth.  Derbyniodd aelodau dros olwg o’r prosiect a chymryd rhan mewn gweithgaredd oedd yn herio eu canfyddiad eu hunain ynglŷn ag ystrydebau.  Cytunodd aelodau y byddai’n ddefnyddiol pe byddai CYSAG yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar y prosiect.

Rhaglen Herio Eithafiaeth 11-19

Yn Nhymor yr Haf, bydd hyfforddiant ar gael i holl athrawon uwchradd ABCh, addysg grefyddol a Bagloriaeth Cymru ar y Rhaglen Herio Eithafiaeth 11-19.  Mae’r prosiect hwn, a gefnogir gan arian y Swyddfa Gartref, yn rhoi cyfle i ysgolion Caerdydd dreialu’r pecyn addysgu Herio Eithafiaeth.  Nod yr hyfforddiant yw hwyluso gwell wybodaeth a dealltwriaeth am bob ffurf ar eithafiaeth yn y gymdeithas ac er mwyn datblygu’r sgiliau a’r hyder ymhellach er mwyn goresgyn agweddau negatif ac anoddefgarwch tuag at eraill trwy sefydlu llwybrau cwricwlwm.  Am wybodaeth bellach ar y rhaglen hyfforddi hon, cysylltwch â Bev Blackburn yn GYDA ar 01443 827500.