Prosiect Pontio’r Pasg … Phil Lord ( Sir y Fflint)

Newyddion o’r siroedd

Mae stori’r Pasg yn stori sy’n cael ei chyflwyno mor rheolaidd mewn gwersi AG fel y gall ei heffaith bylu dros amser. Ond wrth ystyried yr effaith mae’r atgyfodiad wedi ei gael ar Gristnogaeth a Christnogion heddiw ni allwch ei hanwybyddu. Y cwestiwn yw sut i gyflwyno’r stori i ddisgyblion blwyddyn 6 neu CA 3, stori y byddant wedi ei chlywed bob blwyddyn efallai,  gyda safbwynt newydd? Rwy’n cynnig  fy atebion i’r cwestiwn hwn i chi. Pan oeddwn yn dysgu yn Ysgol John Bright yn Llandudno, gofynnais i ddisgyblion blwyddyn 9 feddwl o ddifrif  am y cymeriadau yn y stori Feiblaidd. Wrth grybwyll prif ddigwyddiadau’r wythnos Sanctaidd a Sul y Pasg, gofynnais i’r newyddiadurwyr (disgyblion blwyddyn 9) gyfweld y prif gymeriadau i geisio darganfod eu safbwyntiau a’u barn. Yna gofynnwyd y cwestiynau hyn i’r cymeriadau (oedd hefyd yn ddisgyblion blwyddyn 9) oedd yn gorfod ystyried yr atebion yn eu tro. Trwy feddwl am safbwyntiau’r cymeriadau hyn, lluniodd y disgyblion erthygl papur newydd. Rwyf wedi gosod y dasg o lunio erthygl papur newydd i ddisgyblion yn rheolaidd wrth gyflwyno’r pwnc hwn, ond y darn olaf yma o waith oedd y gorau i mi ei dderbyn erioed.  Roedd y disgyblion wedi dechrau cymryd diddordeb go iawn yn safbwyntiau amrywiol y cymeriadau, roeddent yn deall euogrwydd Pedr a llawenydd Mair.  Cafodd balchder Joseff o gael ei fedd yn ôl i’w deulu hefyd ei grybwyll.

Daeth cyfle ym mis Mawrth eleni i ddefnyddio’r dull hwn o ymdrin â stori’r Pasg fel rhan o broject pontio rhwng Ysgol John Bright a 5 o ysgolion cynradd y dalgylch.  Disgyblion mwy abl a thalentog blwyddyn 6 a 9 oedd yn cymryd rhan yn y diwrnod, ac roedd y diwrnod yn cynnwys defnyddio  iPads, cysylltiadau cymunedol â phontio rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd.

Interview-Panel-(-Phil-lord)

Bu gweithiwr ysgol yn gweithio gyda disgyblion mwy abl a thalentog blwyddyn 9 am dair wythnos wrth iddynt ymchwilio i’r pwnc ac ymarfer dramâu bach i gyflwyno’r cymeriadau hyn i ddisgyblion blwyddyn 6.  Yn eglwys Sant Ioan yn Llandudno y cynhaliwyd y diwrnod pontio. Roedd gan bob un o ddisgyblion blwyddyn 6  iPad  gyda thystiolaeth oedd yn edrych fel tudalennau facebook pob cymeriad, yn cynnwys diweddariadau statws a ffotograffau o ddisgyblion blwyddyn 9 mewn gwisgoedd llawn, wedi’i lwytho arno. Tim Gough, y gweithiwr ysgol, oedd y cyfarwyddwr newyddion am y diwrnod, yn cyfweld tystion allweddol gyda dramâu byr yn esbonio beth ddigwyddodd.

Roedd rhaid i’r blogwyr (disgyblion blwyddyn 6) gofnodi eu cwestiynau i bob cymeriad ar yr iPads. Rhoddwyd blwch tystiolaeth iddynt hefyd, yn cynnwys clust ffug. Ar ôl iddynt ymchwilio a llunio’u  cwestiynau, rhoddodd y cyfarwyddwr wybod iddynt fod y cymeriadau wedi cael eu gweld mewn tri lleoliad yn Llandudno ac y gallent fynd i’w cyfweld. Recordiwyd y cyfweliadau ar yr iPads. Bu’r  disgyblion yn gweithio’n galed drwy’r bore a daethant yn ôl i eglwys Sant Ioan i gael cinio haeddiannol.

Dechreuodd y prynhawn gyda Mair Magdalen yn rhedeg drwy’r neuadd ginio yn gweiddi ‘Mae’r Iesu yn fyw’. Yna aeth y blogwyr i gynhadledd i’r wasg gyda’r cymeriadau a thri christion o’r flwyddyn 2013. Unwaith eto, roedd rhaid iddynt gofnodi eu cwestiynau ar yr iPads, cawsant gyfle i’w gofyn a chreu clip fideo o’r ymatebion. Rôl y tri christion ar banel y wasg oedd helpu’r disgyblion sylweddoli bod y stori hon yn bwysig i rai pobl heddiw. Daeth y  diwrnod i ben gyda disgyblion blwyddyn 6 yn trydar eu barn ynglŷn ag euogrwydd yr Iesu, a chreu blog fideo i roi  sylwadau ar y diwrnod.

Cynlluniwyd y dull hwn er mwyn gallu defnyddio’r technolegau modern sydd ar gael yn ogystal â chanolbwyntio ar ran allweddol unrhyw stori grefyddol, sef y cymeriadau. Drwy ofyn cwestiynau i’r cymeriadau a blogio barn a theimladau’r disgyblion, y gobaith yw bod pawb a gymerodd ran yn y diwrnod  wedi deall y stori a’r effaith a gafodd ar Gristnogion heddiw.

Gwneir fideo o’r diwrnod hwn er mwyn ysbrydoli ysgolion i gynnal digwyddiadau tebyg.