Newyddion o CBAC

First of all, let me introduce myself as the new Subject Officer for GCSE Religious Studies at WJEC. I took up my post in September 2015 following almost thirty years as an RS teacher and teacher-edu...

Trump, y Pab a’r Archesgob: Adeiladu Waliau

Daliodd Donald Trump ddiddordeb y byd gyda'i gynnig bod llywodraeth Mecsico’n codi wal ar y ffin rhwng Mecsico â'r Unol Daleithiau, er mwyn cadw dinasyddion llai dymunol Mecsico (yn ei dyb ef) allan ...

Addysg Grefyddol a gweithio mewn Partneriaeth

Comisiynwyd adnodd yn ddiweddar gan ganghennau CYSAG siroedd Conwy, Dinbych a’r Fflint, i dynnu sylw at sut y gall ysgolion a grwpiau ffydd lleol weithio gyda'i gilydd er budd Addysg Grefyddol, Addol...

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Amsterdam

Ar ddechrau mis Mawrth buodd yr Adran Addysg Grefyddol ar daith i Amsterdam gyda disgyblion blwyddyn 9. Roedd y daith hon yn gyfle i’r disgyblion cyfoethogi eu dealltwriaeth o’r testunau a astudiwyd ...

‘Question Time’ yn dod i Faesydderwen!

Dydd Mercher 2 Rhagfyr, cymerodd 50 o ddisgyblion Blwyddyn 11 TGAU Astudiaethau Crefyddol ran mewn prynhawn o waith adolygu i baratoi at eu harholiad ffug ar gyfer Manyleb B Uned 2 Cwrs Llawn CBAC, '...

Diwrnod Cofio’r Holocost

Derbyniwyd gwahoddiad gan Gyngor Caerdydd i fynychu’r Diwrnod Cofio'r Holocost Cenedlaethol Cymru yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd.