Gwers 1b

Cyflwyno cefndir y rhaglen - ac eithrio ennill cymwysterau drwy addysg, mae’n hanfodol i genedlaethau'r presennol/dyfodol ein bod yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi ein gilydd a dangos goddefgarwc...

Y ‘Got Project’ – Barrie Phillips

‘Mae'r ‘GOT project’ yn cynnig model grymus o sut gellir datblygu dull sy’n defnyddio’r gymuned a phartneriaeth i frwydro yn erbyn agweddau rhagfarnllyd sy’n seiliedig ar hil/ethnigrwydd/ffydd, ac i ...

Mae’r Arolygwyr wedi gadael yr adeilad!

Mae ochenaid o ryddhad yn atseinio drwy’r ysgol. Cynhaliwyd Arolwg Adran 50 ar yr un pryd ag Arolwg Estyn, felly ynghyd â thri ymwelydd o’n hysgol bartner yn Nepal, roedd yr ysgol gynradd (sy’n cynnw...

Newyddion Addysg Grefyddol CBAC Hydref

Ailgyflwynwyd marciau SPaG (sillafu, atalnodi a gramadeg) ar gyfer papurau arholiad yn 2013. Roedd 5 marc yn cael eu rhoi am sillafu, atalnodi a gramadeg. Ym Manyleb A a B, dyrannwyd y marciau i gwes...

Bwdhaeth yn eich ystafell ddosbarth?

Beth fyddai'n eich helpu i deimlo’n fwy hyderus (hyd yn oed) wrth astudio Bwdhaeth gyda’ch dosbarth? Un ateb posib fyddai defnyddio deunyddiau dysgu a grëwyd i ysgolion gan Fwdhyddion sy’n athrawon c...

Llifogydd yn Llanelwy

Dinas eiddgar, hanesyddol a chroesawgar yw Llanelwy. Perffeithrwydd a heddwch yr Eglwys Gadeiriol yw calon y ddinas a’r trigolion yw curiad calon yddinas fach wledig newydd. Ond hefyd llifa afon bwer...

Cipolwg ar Sgiliau Traws

Cipolwg ar Sgiliau Trawsgwricwlaidd mewn Addysg Grefyddol Danielle Pascoe, Caerffili Cefais wahoddiad yn ddiweddar gan gangen CYSAG Caerffili i roi cyflwyniad ar fy mhrofiadau o’m blwyddyn ar y cwrs ...