Addysg Grefyddol a gweithio mewn Partneriaeth

Comisiynwyd adnodd yn ddiweddar gan ganghennau CYSAG siroedd Conwy, Dinbych a’r Fflint, i dynnu sylw at sut y gall ysgolion a grwpiau ffydd lleol weithio gyda’i gilydd er budd Addysg Grefyddol, Addoli ar y Cyd a datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol (SMSC). Darparodd ysgolion astudiaethau achos yn adlewyrchu amrywiaeth eang o syniadau a mentrau i helpu, cefnogi ac ysbrydoli ysgolion.

Datblygwyd yr adnodd o ganlyniad i drafodaethau yng nghyfarfodydd CYSAG am sylwadau yn adroddiadau Estyn ar ysgolion a chyflwyniadau ar faterion cenedlaethol yn ymwneud ag Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd. Fel swyddog i dri Chyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, byddaf yn adrodd ar ganfyddiadau Estyn ynghylch Addysg Grefyddol, Addoli ar y Cyd a datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol i aelodau’r tair cangen CYSAG lleol. Mae’r aelodau’n falch iawn o nodi sylwadau dan 3.3 (gweithio mewn partneriaeth) lle mae Estyn yn tynnu sylw at ymweliadau ysgol a gweithio gydag eglwysi lleol a grwpiau ffydd.

Mae Grŵp Seneddol yr Holl Bleidiau ar Addysg Grefyddol wedi cyhoeddi adroddiad ar Addysg Grefyddol yn meithrin cysylltiadau cymunedol da. Mae’r adroddiad ar gael ar wefan Cyngor Addysg Grefyddol Cymru a Lloegr. Mae’n nodi bod ‘y dystiolaeth a gyflwynwyd … wrth lunio’r adroddiad … yn aml yn ysbrydoledig ac yn amlygu Addysg Grefyddol o ansawdd uchel ac ymrwymiad dwfn i gysylltiadau cymunedol da’.

Mae gweithio’n dda mewn partneriaeth yn agwedd bwysig y gellir ei chryfhau trwy Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd. Wrth ddarparu enghreifftiau i ysgolion cyflwynwyd y rhestr ganlynol o syniadau :

 • Ymweld â mannau addoli
 • Creu canllaw rhithwir i fan addoli
 • Defodau newid byd, priodasau ffug a seremonïau geni ffug
 • Ymweliadau ar thema gwyliau, e.e. Y Pasg, Y Nadolig
 • Gwasanaeth gadael ysgol, Cofnodion Cyrhaeddiad neu ddathliadau ysgol eraill
 • Ymweliadau trawsgwricwlaidd ag eglwysi, hanes, celf, teithiau natur etc…
 • Diwrnodau coffa yn gysylltiedig â’r Rhyfel Byd cyntaf a’r ail
 • Manteisio ar gynlluniau neu fentrau a baratowyd ymlaen llaw, e.e. y project ‘Drysau Cysegredig’ neu ymweld ag eglwysi cadeiriol Cymru.
 • Diwrnodau wedi’u hysgogi gan Grwpiau Ffydd, e.e. diwrnod Ieuenctid Dros Grist yn Llandudno dros y Pasg
 • Cynadleddau chweched dosbarth ar ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol
 • Ymweliadau gan glerigwyr – Addoli ar y Cyd 

Cafodd astudiaethau achos o 6 ysgol eu cynnwys yn yr adnodd terfynol, yn amlygu dros 22 o wahanol gysylltiadau â chymunedau ffydd lleol.

Download Community Links with Local Faith Groups PDF File here