Addysg Grefyddol ym Mhowys

1.     CYSAG
Mae CYSAG Powys wedi parhau i gwrdd bob tymor, a chynhaliwyd y cyfarfod diweddaraf ar 14eg Tachwedd, 2013.  Cynhelir Cyfarfod Tymor y Gwanwyn ar 25ain Mawrth, 2014.

Yn ystod cyfarfod mis Tachwedd, penodwyd Mrs Margaret Evitts, cyn-bennaeth Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Gungrog, Y Trallwng yn Gadeirydd, a phenodwyd Mrs Christine Robinson, un o Ymwelwyr yr Esgob ar gyfer Esgobaeth Llanelwy ar hyn o bryd, ac sydd hefyd yn gyn-bennaeth, yn Is-gadeirydd.

Yn ôl yr arfer, yn ystod y cyfarfod derbyniwyd gohebiaeth, a derbyniwyd a rhoddwyd ystyriaeth i ddarnau o adroddiadau arolygon diweddar Ysgolion Powys. Ymysg yr ohebiaeth roedd gwybodaeth ar Gymrodoriaethau Farmington i Athrawon Addysg Grefyddol a Phenaethiaid yn ystod blwyddyn academaidd 2014/15.   Anfonwyd manylion y Cymrodoriaethau at bob ysgol, ac mae CYSAG yn awyddus i annog ysgolion i fanteisio ar y cyfleoedd hyn, oherwydd yn y gorffennol, mae staff o Ysgolion Powys wedi elwa o’r cyfleoedd yma. Mewn perthynas ag adroddiadau arolygon diweddar mewn Ysgolion ym Mhowys, roedd y rhain yn gysylltiedig â phum Ysgol Gymunedol Gynradd, ac un Ysgol Wirfoddol a Reolir, a chytunwyd ar adborth priodol ar gyfer pob ysgol. Ymysg eitemau safonol eraill ar yr agenda roedd derbyn dogfennaeth ynghylch Cymdeithas CYSAGau Cymru ac adolygu Cynllun Datblygu CYSAG Powys 2013/14.

Ar ben yr eitemau safonol, rhoddwyd ystyriaeth I a chymeradwywyd cyhoeddi Adroddiad Blynyddol CYSAG 2012/2013 a derbyniwyd a rhoddwyd ystyriaeth i nifer o ddogfennau a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Ymysg y rhain roedd:-

  • Adroddiad Thematig Estyn ar Addysg Grefyddol mewn Ysgolion Uwchradd.
  • Dogfen Llywodraeth Cymru, “Pobl, credoau a chwestiynau: Addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 7 oed yng Nghymru”
  • Adroddiad a gyhoeddwyd gan Gristnogion yn y Senedd “Ffydd yn y Gymuned.”

Cytunwyd i gymryd camau priodol mewn perthynas â phob un o’r cyhoeddiadau uchod.

2.     MEYSYDD LLAFUR CYTÛN ADDYSG GREFYDDOL

Erbyn hyn mae Meysydd Llafur Cytûn yr Awdurdod mewn perthynas ag Addysg Grefyddol wedi’i hen sefydlu ar draws y Sir. Fe’i cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2011, felly ni fydd angen ei adolygu tan 2016.   Does dim cynlluniau felly i gychwyn adolygiad o’r meysydd llafur ar hyn o bryd. Bydd nifer o CYSAGau eraill yng Nghymru yn adolygu eu meysydd llafur cyn Powys, felly bydd CYSAG Powys yn ystyried agweddau Awdurdodau eraill pan fydd yn amser adolygu ein meysydd llafur ni.

3.     HYFFORDDIANT MEWN SWYDD

Nid yw’r Awdurdod, ar hyn o bryd, wedi trefnu unrhyw hyfforddiant mewn Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd, ond gellir trefnu hyfforddiant fesul ysgol unigol/clwstwr yn ôl yr angen.

 

 

John Mitson

Swyddog Effeithiolrwydd Ysgolion

Clerc CYSAG Powys