Dathliadau Gŵyl Fair y Canhwyllau yng Nghanolfan San Silyn ar gyfer Addysg Grefyddol a Datblygu Ffydd

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae ein Canolfan wedi cynnal digwyddiadau Nadolig llwyddiannus iawn i ysgolion. Yn ein cyfarfod “adolygu’r flwyddyn”, roeddem yn teimlo, er ein bod wedi cynnal rhai digwyddiadau Nadolig anhygoel, yn enwedig y digwyddiad “Jesse-Tree” a’n gŵyl blwch stori “You-cube”, nad oeddem yn dymuno cynnal digwyddiad Nadolig oni bai ei fod yn ychwanegu gwerth at yr hyn mae’r ysgolion eisoes yn ei wneud.

Picture4

Felly, yn hytrach na chynnal digwyddiad Nadolig, gwnaethom benderfynu dathlu gŵyl sy’n llai adnabyddus, sef Gŵyl Fair y Canhwyllau. Gwnaethom ddefnyddio stori Cyflwyno’r Iesu yn y Deml a’r croeso a gafodd yr Iesu a’i rieni gan ddau berson hŷn, sef Simeon ac Anna, i feddwl am y doniau sydd gan bob un ohonom. Gwnaethom gofio sut y gwnaeth Simeon adnabod yr Iesu fel goleuni’r byd a buom yn myfyrio ar themâu tywyllwch a goleuni

 

Picture1

Ar 2 Chwefror, daeth 300 o blant o 9 ysgol leol i wasanaeth yn Eglwys San Silyn yn Wrecsam. Roeddem eisoes wedi danfon clai modelu i’r ysgolion, ynghyd â phecyn gwybodaeth yn adrodd hanes cyflwyno’r Iesu ac yn cynnig adnoddau ar gyfer gwasanaethau. Gwnaethom ofyn i’r plant greu daliwr cannwyll addurniadol, oedd yn adlewyrchu rhywbeth am eu doniau.

Picture3

Roedd gwaith y plant yn greadigol dros ben. Gwisgodd rhai ohonynt ddillad pwrpasol hefyd i adrodd y stori a chymerodd llawer ohonynt ran yn y gwasanaeth mewn gwahanol ffyrdd. Rhoesom gannwyll (LED) i bob plentyn i’w dal; cawsom orymdaith (eithaf anhrefnus!) a chaneuon, gweddïau a darlleniadau am dywyllwch a goleuni.

Picture2

Cyfunwyd gwahanol genedlaethau yn ein project o ganlyniad i ddychymyg trefnwyr (a thyfwyr) blodau yn yr eglwys. Roeddent yn awyddus i groesawu’r plant a chyfrannu at y thema, felly gwnaethant drefniadau hardd oedd yn cynnwys canhwyllau.

Gwnaethom lwyddo nid yn unig i ddysgu mwy am ŵyl Gristnogol lai adnabyddus, ond gwnaethom hefyd waith gwych ar enwi a dathlu doniau a gobeithion. Roedd yn hyfryd gwneud hyn ar ôl y Nadolig ac yn ystod wythnosau tawelach a thywyllach y tymor.

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gymerodd ran, ac a’n helpodd mewn unrhyw ffordd.

Os hoffech wybod mwy am hyn neu unrhyw waith arall gennym, cysylltwch â Chanolfan San Silyn ar gyfer Addysg Grefyddol a Datblygu Ffydd yn faithdevwxm@gmail.com

Mary Stallard a Libby Jones.