Diwrnod Cofio’r Holocost

Derbyniwyd gwahoddiad gan Gyngor Caerdydd i fynychu’r Diwrnod Cofio’r Holocost Cenedlaethol Cymru yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd. Aethom ni â 9 disgybl i gynrychioli’r ysgol a chafwyd brofiad bythgofiadwy wrth gofio’r rheini a fu farw nid yn unig o dan erledigaeth y Natsïaid, ond hil-laddiadau eraill ar draws y byd hefyd.  Braint oedd clywed stori un o oroeswyr y gwersyll crynhoi Auschwitz, Ron Jones a rhannu yn myfyrdod gan Howard Tucker a oedd yn Bennaeth Cenhadaeth yn Sarajevo. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn gwrando ar eu profiadau!

Penderfynwyd yn ogystal i fanteisio o brofiad gwych y disgyblion i gynnal gwasanaeth ysgol gyfan o dan thema y diwrnod eleni sef ‘Paid Sefyll O’r Neilltu’. Pwysleisiwyd y dyletswydd sydd arnom i gadw’r cof am y rheini a fu farw yn ogystal â’r rheini a wnaeth orchfygu yn fyw, fel modd o’n hatgoffa pa mor ffodus ydyn ni i fyw mewn cymdeithas oddefgar a thrugarog. Annogwyd bawb i beidio â sefyll o’r neilltu, ond i weithio gyda’i gilydd i sicrhau na fydd erchyllterau o’r fath yn digwydd eto.