Erthygl Pap fama

Mi fuodd disgyblion Maes Garmon yn brysur iawn yn ystod mis Mawrth yn gwneud nifer o weithgareddau oedd ynghlwm a phrosiect Rhyfel Byd Cyntaf yr ysgol.

Ar ddechrau’r mis buodd disgyblion Bl9 yr ysgol, yn Stryd Conwy, Yr Wyddgrug, ar daith i’r Galeri yng Nghaernarfon i weld dangosiad o ffilm Hedd Wyn fel dathliad 20 mlynedd ers i’r ffilm cael ei enwebu am Oscar.

Yn dilyn y ffilm, cafodd y disgyblion cyfle i gyfarfod Huw Garmon yn y Galeri a holi cwestiynau ynglŷn â’r ffilm.

Yng nghanol y mis fe wnaeth disgyblion Bl8, 9, a 10 mynd ati i helpu creu ffilm DVD a fydd yn cynnwys straeon am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar drigolion Sir y Fflint a hanesion eu teuluoedd a fuodd yn ymladd yn y rhyfel.

Yn ystod yr wythnos o ffilmio, ymwelwyd yr Imperial War Museum ym Manceinion, Archifdy Penarlâg a nifer o strydoedd yn Yr Wyddgrug lle’r oedd milwyr yn byw.

Dywedodd Leighton Wheeler, 12: “Mae’r profiad o ffilmio o gwmpas Yr Wyddgrug wedi body n un anhygoel.

“Mae bod allan yn y dref a gweld y llefydd lle buodd y milwyr yn byw wedi gwneud yr hanes ddod yn peth real.

“Mae hi hefyd wedi bod yn gret yn datblygu sgiliau newydd a cael cyfle i gyfrannu at y prosiect.”

Yn ogystal, mae’r disgyblion yn brysur ar hyn o bryd yn paratoi llyfr a fydd yn cynnwys darnau o ddyddiaduron, lluniau, cardiau post, llythyrau a storiâu am eu teuluoedd a fuodd yn y rhyfel.

Bydd y DVD a’r llyfr ar werth yn ystod yr haf.

Enillodd Maes Garmon grant o £10,000 gan y Loteri Cenedlaethol ar ddechrau’r flwyddyn i gefnogi prosiect yr ysgol sef ‘Beth oedd effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar drigolion Sir Y Fflint?’

*Mi fydd Huw Garmon yn agor arddangosfa Rhyfel Byd Cyntaf yr ysgol yn swyddogol yng Nghanolfan Daniel Owen, Yr Wyddgrug, ar fore Dydd Sadwrn, Mehefin 21.