Mari Jones a’i Beibl

Coleg Llanymddyfri – Mehefin 2014 – Drama cyfnod allweddol 3 – “Mari Jones a’i Beibl”

Fe wnaeth disgyblion Blwyddyn 7 fwynhau perfformio drama am Mari neu Mary Jones (Bala) a’i Beibl yn fawr iawn. Mewn oes y mae llai a llai o ddisgyblion yn darllen y Beibl ac yn cydnabod ei bwysigrwydd ysbrydol a moesegol, mae’n hanfodol bod disgyblion yn cofio pa mor bwysig oedd y Beibl i ddiwylliant a hanes Cymru. Mae’r wers yn cyd-fynd yn dda â gofynion y “cwricwlwm Cymraeg”, ond mae hefyd yn ymgorffori dull trawsgwricwlaidd sy’n cysylltu drama ac astudiaethau crefyddol. Mae sawl agwedd i’r wers, sydd hefyd yn cynnwys taflen wybodaeth / taflen waith a gwaith estynedig. Cefais y syniad gan gydweithiwr rai blynyddoedd yn ôl a gwaith hawdd fyddai cyfieithu’r ddrama i’r Gymraeg  pe bai angen hynny. Rwy’n gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi !!

Dyma’r hyperddolenni:

Taflen Wybodaeth

Lawrlwytho Taflen Wybodaeth

Worksheet

Download the worksheet

Sgript y ddrama

Lawrlwytho sgript y ddrama

 

Cofion gorau

Mrs Siw Williams Pennaeth Astudiaethau Crefyddol, Coleg Llanymddyfri