Newyddion Gwynedd ac Ynys Môn

Gwynedd ac Ynys Môn

Bethan James, Ymgynghorydd Dyniaethau, CYNNAL

Debbie Humphreys, Nia Jones, athrawon Ymgynghorol Addysg Grefyddol CYNNAL

Hyfforddiant Cynradd

‘Beth yw ystyr y Nadolig?’ oedd thema amserol cyrsiau hyfforddi Hydref 2012.  Y nôd oedd defnyddio ystod eang o ffynonellau crefyddol ac anghrefyddol i ateb cwestiwn allweddol.   Treialwyd cyfres o weithgareddau cychwynnol mewn eglwysi lleol er mwyn annog disgyblion i ‘ddarllen’ addoldai ac arteffactau, ffenestri lliw, hysbysfyrddau, carolau, a Beiblau.  Roedd y sesiynau nôl yn yr ystafelloedd hyfforddi yn gyfle i graffu ar waith lafar ac ysgrifenedig disgyblion.   Trafodwyd dulliau addysgu i ddatblygu ysgrifennu llenyddol  ac anllenyddol dysgwyr wrth iddynt ymateb i’r cwestiwn allweddol ar ffurf cerddi pumawd a thraethodau.

Fel rhan o gwrs 5 diwrnod Dyniaethau CYNNAL, treuliodd criw o athrawon diwrnod yn hunan arfarnu safonau addysg grefyddol yn eu hysgolion.   ‘Heddwch’ oedd thema’r diwrnod a chafwyd cyfle i wrando ar Gristion a Bwdhyddion yn siarad am eu credoau, y dysgeidiaethau oedd yn bwysig iddynt a’u harferion byw.  Wrth graffu ar samplau o waith ysgrifenedig disgyblion roedd yr athrawon yn gallu adnabod nodweddion lefelau addysg grefyddol a deilliannau ysgrifennu’r Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol.

Hyfforddiant Uwchradd

Mae athrawon addysg grefyddol uwchradd Gwynedd a Môn wedi hogi eu sgiliau hunan arfarnu, ymchwilio a chynllunio wrth iddynt ymateb i’r her o ‘Gau’r Bwlch’.  Cafwyd cyfle i ddadansoddi arsylwadau gwersi enghreifftiol ac ymchwilio i adroddiadau oedd yn cyfeirio at arferion addysgu da.  Roedd y cwrs hyfforddi dan arweiniad, Tudor Thomas, CBAC yn gyfle i atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth athrawon o fanylebau a meini prawf asesu cwrs Astudiaethau Addysg Grefyddol TGAU.    Mynychodd rhai athrawon addysg grefyddol CA3 gwrs ar ‘Ddatrys Dirgelion a Darllen data’.  Ystyriwyd y sgiliau darllen, siarad a gwrando ac ysgrifennu sy’n cael eu datblygu wrth ddatrys dirgelwch trawsgwricwlaidd enghreifftiol ar y thema ‘Caethwasiaeth’.  Cyflwynwyd enghreifftiau o ffynonellau data cyfoes a fyddai’n sbardun i ddisgyblion drafod cwestiynau sylfaenol a modelwyd strategaethau dysgu a fyddai’n helpu’r disgyblion i ddarllen y data.

Uned Cefnogi Cwricwlwm CYNNAL

Daeth Uned Cefnogi Cwricwlwm CYNNAL i ben ar 31ain o Fawrth 2013.  Ers 1996 mae tîm o athrawon ymgynghorol addysg grefyddol wedi cefnogi ysgolion naill ai trwy ymweld ag ysgolion, darparu cyrsiau hyfforddi pynciol neu rannu adnoddau enghreifftiol ar safle Moodle CYNNAL.  Cawsant gefnogaeth gadarn gan aelodau CYSAGau Gwynedd a Môn a swyddogion yr adrannau addysg a chroeso cynnes gan athrawon a disgyblion.  Diolch i bawb am sicrhau bod addysg grefyddol yn bwnc cyfoes sy’n hybu sgiliau meddwl a hanfodol plant a phobl ifanc yr ardal.