Newyddion o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Mawrth 2016

Taith Astudio i Berlin (Chwefror 2016)

Yn ystod yr Wythnos Ddarllen ym Mis Chwefror, cyfnewidiodd staff a myfywyr o’r Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd oerni Cymru fach am oerni fwy yr Almaen fel rhan o’u taith astudio flynyddol i wlad dramor. Ymwelwyd â mannau o ddiddordeb crefyddol mewgis yr Amgueddfa Iddewig, y Synagog ‘Newydd’, Eglwys Fair a gwersyll poenydio Sachsenhausen ynghyd â’r lleoedd sy’n denu’r twristiaid gel Porth Brandenberg a ‘Checkpoint Charlie’. Buom yn ddigon ffodus i gael sgwrs hynod ddiddorol gan Hartmut Bomhoff o Goleg Abraham Geiger ar hanes cymuned Iddewig y ddinas, ac i gyfarfod â chynrychiolwyr ‘the House of One’, sef prosiect i godi eglwys, synagog a mosg ynghyd o dan yr un to. Er bod yr amserlen yn dynn, cawsom gyfle i flasu’r bwyd lleol. Roedd yr achlysur yn un bythgofiady, yn ddeallusol ac yn gymdeithasol.

Study Day 1

Diwrnod Adolygu AS (2 Mawrth 2016)

Daeth llawer ynghyd i Theatr Halliwell ar gampws Caerfyrddin ar ddechrau Mawrth i’r Diwrnod Adolygu ar gyfer yr Arholiadau AS ym maes Astudiaethau Crefyddol, Athroniaeth a Moeseg, diwrnod sydd bellach yn achlysur o bwys ar galendr yr Ysgol. Noddwyd y diwrnod ar y cyd gan yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefydd ac astudiaethau Islamaidd a’r Ysgol Astudiaethau Diwylliannol, a daeth tua 180 ynghyd o ysgolion ar hyd De a De-Orllewin Cymru. Cafodd myfyrwyr y cyfle i ddewis o arlwy helaeth gan arbenigwyr yn canolbwyntio ar bynciau neilltuol ar gyricwlwm yr arholiadau. Yn eu plith roedd darlithoedd ar Moeseg Sefyllfa, Bywyd a Dysgeidaeth Bwda, Athroniaeth Crefydd, Problem Dioddefaint, Crefydd a Chymdeithas Gyfoes; Freud a Jung; a’r Gwyliau Iddewig.

Cafwyd cyflw dros ginio i staff yr Ysgol gyrafod ag athrawon, a silabws newydd CBAC (a gaiff ei gyflwyno o Fis Medi 2016) yn flaenllaw yn y siarad. Tanlinellodd hyn y pwysigrwydd o gadw cyswllt cryf a pharhaus gyda chydweithwyr yn y sector uwchradd, a’r lla y gall Y Drindod Dewi Sant chwarae yn y cyfnewid rhwng ysgol a phrifysgol, a thrwy hynny amddiffyn a chryfhau safle Astudiaethau crefyddol yng Nghymru.

I gloi’r achlysur cafwyd, yn y modd traddodiadol, y cwis arferol. Y flwyddyn hon Ysgol Bryn-teg, Penybont ar Ogwr, a aeth â’r wobr. Roedd yn glo gwych ar ddiwrnod buddiol a llwyddiannus dros ben. Dymunwn yn dda i bawb gyda’u harholiadau yn y man!

Rhodri Thomas