Newyddion o CBAC

TGAU ASTUDIAETHAU CREFYDDOL:   LYNDA MADDOCK (SWYDDOG PWNC) A CHRISTOPHER BARFOOT (SWYDDOG CEFNOGAETH PWNC)

Annwyl Gydweithwyr,

Yn gyntaf oll, gadewch i mi gyflwyno fy hun fel Swyddog Pwnc newydd TGAU Astudiaethau Crefyddol yn CBAC. Dechreuais yn fy swydd ym mis Medi 2015, ar ôl bod yn  athro Addysg Grefyddol ac athro-addysgwr am bron i ddeng mlynedd ar hugain. Bydd llawer ohonoch yn fy adnabod ers pan fûm yn cyflwyno rhaglenni TAR Addysg Grefyddol ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant (Caerfyrddin ac Abertawe).

Christopher a minnau yw’r tîm TGAU Astudiaethau Crefyddol yn CBAC. Heb os, mae hwn yn gyfnod heriol i gymwysterau yng Nghymru, ond rydym yn falch iawn o fod yn rhan ohono, yn cydweithio â chi i sicrhau Astudiaethau Crefyddol o ansawdd uchel i ddisgyblion yn ein hysgolion a’n colegau

CYFRES ARHOLIADAU 2015

Canlyniadau TGAU – Cyrsiau Llawn yn (cynnwys Manylebau TGAU Cymhwysol Gradd Unigol) Mehefin 2015

                                                      Nifer y canolfannau /ymgeiswyr        A*     A       B        C        D      E       F       G   

Astudiaethau Crefyddol (Manyleb A)   60    3,108                12.8  29.2  48.5  66.3  78.3  86.1  92.1  96.2

Astudiaethau Crefyddol (Manyleb B)   459  39,098               9.8   27.9  51.5  71.1  82.5  90.0  95.0  97.7

O ran yr arholiadau gwirioneddol a safwyd, dyma niferoedd yr ymgeiswyr:

 

Ymgeiswyr yng Nghymru

Ymgeiswyr cyffredinol

4451 – Crefydd a Materion Bywyd

16812

51382

4452 – Crefydd a Phrofiad Dynol

11158

44208

Ymgeiswyr yng Nghymru

Ymgeiswyr cyffredinol

4441 – Cristnogaeth

522

606

4442 – Cristnogaeth trwy’r Efengylau

163

189

4443 – Pabyddiaeth 1

1398

2383

4444 – Pabyddiaeth 2

1367

2077

4445 – Athroniaeth Gristnogol a Moeseg

318

608

4446 – Hindŵaeth

108

108

4447 – Islam

34

77

4448 – Iddewiaeth

714

731

 

MANYLEBAU CYFREDOL A a B

Bydd y manylebau cyfredol yn parhau yn awr tan y gyfres arholiadau a graddau terfynol yn 2018. Mae hyn yn dilyn y penderfyniad a wnaed gan Gymwysterau Cymru (Rheoleiddiwr Cymru) i ohirio diwygio’r cymhwyster TGAU. Bydd rhaid i’r ysgolion hynny yng Nghymru (tua 30) sydd eisoes wedi cyflwyno TGAU Astudiaethau Crefyddol trwy gorff dyfarnu arall, gyflwyno’r fanyleb CBAC gyfredol o 2016 ymlaen. Mae CBAC wedi cydweithio â Chymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru i ddarparu cefnogaeth i’r ysgolion hyn, trwy gynnal digwyddiadau DPP pwrpasol a chynnig cymorth ariannol i brynu adnoddau.  Mae Consortia (a’r Gwasanaeth Addysg Catholig ar gyfer ysgolion Catholig) hefyd yn rhoi cefnogaeth i’r ysgolion hyn.

MANYLEBAU DRAFFT NEWYDD (I’W DYSGU AM Y TRO CYNTAF O FIS MEDI 2017 YMLAEN)

Cyflwynwyd drafft Cam 1 manyleb newydd TGAU Astudiaethau Crefyddol i Gymwysterau Cymru ym mis Hydref 2015, ynghyd â deunyddiau asesu enghreifftiol. Yn dilyn eu hargymhellion ailgyflwynwyd drafft Cam 2 ym mis Rhagfyr 2015. Mae CBAC wedi derbyn adborth ar y drafft hwn yn ddiweddar ac yn gweithio tuag at gyflwyno Cam 3 ar ôl y Pasg

Mae fersiwn drafft y Crynodeb Asesu ar gael ar y wefan: www.cbac.co.uk  

Mae’r fanyleb ddrafft newydd yn ceisio cyfuno astudio themâu athronyddol (Uned 1) a themâu moesegol (Uned 2) ag astudio credoau, dysgeidiaethau ac arferion craidd Cristnogaeth penodol ac un grefydd arall. Mae CBAC yn rhagweld y bydd un uned yn cael ei chynnig fel cymhwyster Cwrs Byr, gyda’r arholiad a’r radd ar gael gyntaf yn ystod haf 2018.

O ran y sefyllfa ar hyn o bryd, ni fydd dwy fanyleb (h.y. Manylebau cyfredol A a B) yn cael eu cynnig i’w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2017 ymlaen. Ond mae’n bwysig nodi statws drafft y fanyleb newydd; bydd newidiadau’n bosib hyd y caiff ei hachredu.

Er gwaetha’r penderfyniad i ohirio, bydd CBAC yn ceisio cael achrediad llawn gan Gymwysterau Cymru cyn gynted â phosib er mwyn rhoi amser i athrawon gynllunio ar gyfer yr addysgu cyntaf ym mis Medi 2017.

Cynhelir digwyddiadau DPP ‘Paratoi i Addysgu’ yn ystod 2016/17 yn dilyn achredu.

CBAC YN LLOEGR

Mae CBAC hefyd wedi cyflwyno manyleb newydd i Ofqual (Rheoleiddiwr Lloegr), dan yr enw brand ‘Eduqas’, i’w gyflwyno mewn canolfannau yn Lloegr a chanolfannau annibynnol yng Nghymru. Mae tebygrwydd sylweddol rhwng y drafft hwn a’r drafft i Gymru o ran cynnwys – gweler www.eduqas.co.uk.  Yn dilyn argymhellion gan Ofqual, ailgyflwynwyd manyleb Eduqas ym mis Mawrth 2016 ac mae CBAC yn gobeithio cael ei hachredu’n gyflym. Bydd y cymhwyster diwygiedig yn cael ei gynnig i’w addysgu gyntaf ym mis Medi 2016

NEWYDDION ERAILL

CYFRES ARHOLIADAU HAF 2016: Dosbarthwyd cylchlythyr gan CBAC i bob canolfan yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth o benderfyniad i gynyddu’r gofod ysgrifennu i ymgeiswyr ar y llyfryn cwestiwn ac ateb. Gwneir hyn drwy gynnwys llinellau ychwanegol ar ddiwedd pob cwestiwn (3 llinell fesul marc) a defnyddio’r tudalennau gwag oedd yng nghefn y llyfryn yn flaenorol fel gofod ysgrifennu ychwanegol. Ymgais i gynnwys ymatebion ymgeiswyr yn y llyfryn yw’r rhesymeg dros y penderfyniad hwn. Nid oes cynnydd yn lefel y galw na’r her ac nid oes disgwyl i ymgeiswyr lenwi’r holl llinellau. Caiff ymgeiswyr barhau i ddefnyddio papur ychwanegol fel bo’r angen.

ADNODDAU ARLEIN

Mae’r adnoddau canlynol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd i gefnogi’r cymwysterau Eduqas diwygiedig. Ond bydd llawer o’r rhain yn cael eu cyfieithu i’r Gymraeg felly byddant yn ddefnyddiol hefyd i gefnogi manyleb Cymru:

Cristnogaeth
Crefyddau’r Dwyrain
Credoau anghrefyddol (fel y rhai a ddelir gan Anffyddwyr a Dyneiddwyr)
Cristnogaeth Gatholig
Gweithgareddau i annog sgiliau dadansoddi a gwerthuso

Trosolwg / Cynlluniau Dysgu

Llyfryn yn cynnwys y cyfeiriadau testunol llawn sy’n ymddangos ar y fanyleb

Pan fydd y rhain wedi’u cwblhau, byddant ar gael ar wefan Eduqas, ac ar wefan CBAC hefyd ar ôl eu cyfieithu, os byddant yn briodol ar gyfer manyleb Cymru.

ADOLYGIAD ARHOLIADAU ARLEIN (OER) – mae hen sgriptiau wedi’u marcio ac yn cynnwys nodiadau gan arholwyr yn ddefnyddiol iawn i athrawon ac ymgeiswyr, yn caniatáu i  ymatebion gael eu dadansoddi a deall y safon a ddisgwylir ar gyfer y gwahanol lefelau.

COFRESTRU I GAEL DIWEDDARIADAU - Cewch wybod am y datblygiadau diweddaraf trwy lenwi’r ffurflen cofrestru ar-lein syml: <http://newsletter.wjec.co.uk/>

 

CYSYLLTIADAU: Mae croeso i chi gysylltu â staff pwnc penodol yn uniongyrchol:

lynda.maddock@wjec.co.uk  029 2026 5122      christopher.barfoot@wjec.co.uk   029 2026 5094