Pe Bai’r Iesu’n Dod i’n Hysgol Ni – Ffydd ar Waith

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn dysgu am yr Iesu a’r modd y mae ei neges yr un mor bwysig heddiw ag yr oedd i’w ddilynwyr cyntaf. Mae’n aml yn anodd i blant, gyda’u bywydau technolegol prysur, gofio geiriau’r Iesu a sut mae’n dymuno i ni fyw. Mewn gwasanaeth yn yr ysgol, cyhoeddais y byddai ymwelydd arbennig iawn yn dod i’n hysgol.

Ar ôl meddwl a siarad am ei negeseuon syml, cafodd y plant ychydig funudau i fyfyrio ar beth fyddai’r Iesu’n ei ddweud pe bai’n dod i’n hysgol ni. A fyddai’n dweud ein bod yn byw fel y gwnaeth ef? A fyddai’n ymfalchïo yn y ffordd rydym yn gofalu am fyd hardd Duw? A fyddai’n meddwl ein bod yn ymddwyn yn deg â’n gilydd? Beth fyddai gan yr Iesu i’w ddweud wrthym?

Dyma rai o syniadau’r plant.

  • Pe bai’r Iesu’n dod i’n hysgol ni, byddai’n dweud ‘Rwy’n hoffi’ch gerddi! Rydych wedi gwneud gwaith gwych, ac wedi creu lle i redeg a chwarae ynddynt. Mae lle braf yn yr ardd hefyd i eistedd a meddwl!’ Blwyddyn 5
  • Byddai’n dweud ‘bachgen da’ oherwydd rydw i wedi bod yn dda heddiw, onid ydw i? Dosbarth derbyn
  • ‘Rwy’n hoffi eich lle chwarae newydd, mae’n edrych fel lle i gael hwyl.’ Blwyddyn 2
  • ‘Byddai’n meddwl ein bod yn dda am ailgylchu. Dydw i ddim yn gwybod a oedd yr Iesu’n  ailgylchu pethau, ond roedd yn edrych ar ôl byd Duw.’ Blwyddyn 6
    • Rwy’n meddwl y byddai’n hoffi bod yma oherwydd ein bod yn garedig wrth ein gilydd pan mae rhywun wedi brifo neu os nad oes ganddynt rywun i chwarae gyda hwy ac roedd yr Iesu’n ffrind da. Blwyddyn 3

 

Yn ôl yn y dosbarth, gwnaethom lunio cynllun syml i baratoi at yr ymweliad.

Beth hoffai’r Iesu i ni ei wneud Beth allwn ni ei wneud Sut gallwn ei wneud
Edrych ar ôl byd Duw Gwella ail-gylchu Ail-labelu biniau. Creu posteri i atgoffa’n hunain
Tacluso’r ardd Casglu brigau/ysbwriel/teganau sydd wedi eu taflu o’r neilltu a’u cadw
Bwydo pawb (5000) Lleihau gwastraff Cael golwg ar focsys bwyd y plant ar ôl cinio
Gwobrwyo’r plant am blatiau/bocsys bwyd gwag
Helpu’r naill a’r llall Cynllun ‘cyfaill’ Gall ‘cyfeillion’  (yn gwisgo capiau) helpu plant ieuengach, e.e. bod yn bartneriaid darllen, brawd mawr/chwaer fawr, monitoriaid
Blwch cyfeillgarwch Blwch sylwadau – rhoi enw rhywun sydd wedi eich helpu ynddo
Gwarchod y bregus Codi arian ar gyfer trychinebau Rhedeg/darllen/sillafu noddedig. Cynnal dyddiau dim gwisg ysgol
Hosbis Nightingale House Trefnu te parti i ddathlu 20fed pen-blwydd yr hosbis -gwahodd y gymuned leol iddo
Nyrsys MacMillan Bore coffi mawr ym mis Medi – Pecyn am ddim ar gael gan MacMillan
Cadw at reolau Duw Adolygu rheolau dosbarth/ysgol Drafftio rheolau newydd. Eu cylchredeg i ddosbarthiadau/ oedolion. Ei arddangos yn yr ysgol ac allan ar y cae chwarae

 

Sut y gwnaethom symud ymlaen.

Lluniodd yr adran Blynyddoedd Cynnar gynllun i wella tir yr ysgol. Roedd hyn yn cynnwys casglu sbwriel yn ystod amser chwarae, sefydlu clwb garddio ac adeiladu coelcerth maes o law! Roedd y tir yn cael ei gynnal a’i gadw, roedd llai o sbwriel o ganlyniad i ddiwydrwydd y plant a chafodd ffrindiau eu hatgoffa’n garedig o’r drefn. Trefnodd y plant hŷn de parti i ddathlu 20 mlynedd ers sefydlu ein hosbis leol, gyda chacennau cartref, te a choffi masnach deg a pherfformiadau cerddorol gan y plant. Ym mhob digwyddiad, roedd y plant yn atgyfnerthu’r syniad y byddem yn hoffi i’r Iesu weld yn glir ein bod yn dilyn ôl ei droed pe bai’n dod i’n hysgol.

Sut y llwyddodd ein cynllun?

  • ‘Mae hyd yn oed yn well erbyn hyn oherwydd ein bod i gyd yn cadw ato (yn gwarchod yr amgylchedd). Nid gwaith yr Eco-gyngor yn unig ydyw!’ Blwyddyn 5
  • ‘Byddai’r Iesu wrth ei fodd yma’n awr. Mae pobman yn daclus a phawb yn helpu i’w gadw felly.’ Blwyddyn 2
  • Soniodd un plentyn am yr Iesu’n caru plant bach, ‘Byddai’n falch dros ben ohonom hefyd!’ Blwyddyn 4
  • Rydym yn gweithio gyda’n gilydd, rwy’n meddwl y byddai’n hoffi hynny.’ Blwyddyn 4

Effaith hyn ar ymddygiad a datblygiad ysbrydol? Beth yw eich barn chi? Beth fyddai’r Iesu ei ddweud pe bai’n dod i’ch ysgol chi?