Olwynion Plethu ar gyfer Gweddïo – yr adrannau Addysg Grefyddol a Sgiliau Allweddol yn cydweithio

Bu dau ddisgybl blwyddyn 10 o Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseph, Wrecsam yn cydweithio â’u hathro a chaplan yr ysgol i gynhyrchu adnodd gweddi poblogaidd sy’n helpu disgyblion iau i ddatblygu sgiliau mewn bod yn llonydd a chanolbwyntio yng nghapel yr ysgol.

prayer_painting_2

Roedd y ddau ddisgybl (y ddau o’r enw James) yn gweithio gyda’u hathro, Josephine Tompkins, mewn dosbarth Sgiliau Allweddol. Roeddent wedi dysgu gwneud breichledau amryliw o wlân, drwy ddefnyddio olwyn cardfwrdd, ac fe wnaethant gynhyrchu pecyn cyfarwyddyd, yn cynnwys  lluniau, i ddysgu’r sgil hwn i bobl eraill.

Gofynnodd y bechgyn i un o gaplaniaid yn yr ysgol “brofi” eu cyfarwyddiadau. Aethant ati i ddangos i’r Parchedig Mary Stallard sut i wneud yr olwyn blethu ac yna’i defnyddio i wneud breichled. Roedd y Parchedig Mary wrth ei bodd gyda’r syniad a gofynnodd i’r bechgyn a fyddent yn addasu eu cyfarwyddiadau i greu adnodd gweddi. Roedd y bechgyn yn meddwl bod hyn yn syniad da iawn ac aethant ati’n syth i ychwanegu ychydig o gyfarwyddiadau syml at y pecyn, i ymestyn y defnydd o’r olwyn blethu, a’i galw’n “Olwyn Blethu ar gyfer Gweddïo.”

Ar ôl gwneud yr olwyn gardfwrdd a thorri’r llinynnau hir o wlân a’u gosod yn eu lle, mae’r gwaith plethu yn dasg syml o gyfrif i dri a symud y llinynnau. Awgrymodd y bechgyn, yn hytrach na chyfrif “un, dau, tri”, y gallai pobl ddefnyddio geiriau’n ymwneud â gweddïo, e.e. dweud:

“Mae Duw’n fy ngharu”, “y Tad, y Mab, yr Ysbryd” neu “Bendith Duw ar… .. (fi neu enw pwy bynnag yr hoffech weddïo drosto/drosti)”. Neu gellid meddwl am dri o rinweddau neu werthoedd ffydd/yr Efengyl, fel Cariad, Llawenydd, Heddwch ..

Mae’r olwynion plethu wedi bod yn rhan boblogaidd o weddi amser cinio yn y capel, ac maent yn wych ar gyfer helpu pobl i fod yn dawel a delio gyda straen. Maent hyd yn oed wedi cael eu defnyddio oddi allan i’r ysgol, mewn cynhadledd gan yr Eglwys yng Nghymru i’r ardal gyfan.

prayer_painting_1

Mae’r bechgyn yn falch dros ben o’r adnodd maent wedi ei ddatblygu:

Meddai James Griffiths, “cawsom y syniad ac roeddem yn meddwl y byddai’n wych defnyddio darnau cardfwrdd o ddeunyddiau pacio, i’w hailgylchu yn hytrach na’u gwastraffu … Rwy’n  meddwl bod yr adnodd gweddi yn beth da iawn i’w defnyddio; bydd yn ennyn diddordeb pobl, a gallwch ddylunio patrwm hardd a dewis eich lliwiau eich hun iddo. Mae’n beth hardd i’w wneud. ”

“Gallwch ei ddefnyddio i weddïo, ac mae’n anrheg dda. Rhoddodd fy nhaid rywbeth oedd yn perthyn iddo i mi cyn iddo farw. Rwy’n hoffi’r syniad o wneud rhywbeth i’w basio ymlaen i rywun arall”, ychwanegodd James Lincoln.

O safbwynt athro/caplan, mae hwn wedi bod yn broject gwych, ac mae’n gweithio’n dda gyda phobl o bob oedran, yn ôl pob tebyg. Mae mor syml i’w wneud, ac mae’r cynnyrch terfynol – y freichled – yn wirioneddol hardd, gyda phob un ohonynt yn wahanol,  yn ôl y lliwiau a ddefnyddiwyd.

Mae hwn wedi bod yn broject creadigol a defnyddiol iawn. Efallai bod y bechgyn wedi arwain y ffordd gyda’r “peth mawr nesaf” i gystadlu yn erbyn y ‘loom bands’ sydd i’w gweld ym mhobman!

Mary Stallard, Caplan Anglicanaidd, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph, Wrecsam a Chyfarwyddwr Datblygu Ffydd, Canolfan Addysg Grefyddol Addysg Grefyddol a Datblygu Ffydd San Silyn.

Os hoffech gopi o gyfarwyddiadau James a James ar wneud Olwyn Blethu ar gyfer Gweddïo, cysylltwch â’r Parch Mary Stallard drwy anfon e-bost at: faithdevwxm@gmail.com