‘Question Time’ yn dod i Faesydderwen!

Dydd Mercher 2 Rhagfyr, cymerodd 50 o ddisgyblion Blwyddyn 11 TGAU Astudiaethau Crefyddol ran mewn prynhawn o waith adolygu i baratoi at eu harholiad ffug ar gyfer Manyleb B Uned 2 Cwrs Llawn CBAC, ‘Crefydd a’r Profiad Dynol’. Cafodd y prynhawn ei rannu’n ddwy sesiwn, yn canolbwyntio ar y pynciau ‘Crefydd a Gwrthdaro’ a ‘Chrefydd a Meddygaeth’. Yn y sesiwn gyntaf, cafodd y disgyblion eu rhannu’n grwpiau i weithio ar ddwy dasg, sef mapio cysyniadau a darllen lluniau, gyda phob tasg yn para 30 munud cyn symud ymlaen at y nesaf.

Yn yr ail sesiwn, roedd y disgyblion yn gynulleidfa i banel o westeion a wahoddwyd i drafod y materion a adolygwyd yn y sesiynau blaenorol. Roedd y rhain yn bynciau cyfoes a heriol yn cynnwys rhyfel a gwrthdaro, ac ai rhyfel yw’r ateb cywir. Pleidleisiodd y disgyblion a’r panel ynghylch a ddylai’r DU fomio Syria ai peidio – yn union fel roedd Aelodau Seneddol yn trafod y pwnc yn Nhŷ’r Cyffredin. Symudwyd ymlaen wedyn at gwestiynau’n ymwneud â chytuno neu anghytuno ag IVF, erthylu ac ewthanasia.

Mae’r disgyblion wedi ymchwilio i gredoau crefyddol a dysgeidiaeth am heddwch a mynd i ryfel (rhyfel cyfiawn), heddychiaeth fel opsiwn yn hytrach na rhyfel, ffyrdd y gellir cael heddwch drwy brotest heddychlon (gweithredoedd Martin Luther King / Gandhi), natur ac achosion dioddefaint, pwysigrwydd maddeuant fel ffordd o gymodi a ffordd o osgoi gwrthdaro.

  • A all rhyfel byth fod yn ‘gyfiawn’?
  • A yw’n bosib maddau bob amser?
  • Ai gwendid yw maddau?
  • Pam mae pobl yn dioddef – bai Duw neu fai dyn?
  • A all credoau crefyddol helpu’r rhai sy’n dioddef, mewn gwirionedd?
  • A ellir datrys gwrthdaro o gwbl heb drais?

Llawer o ddiolch i Ffion Carter, Ellis Davies, Josh Griffiths, David Hopkins, Rosie Johnson, Daisy Lovering, Cari Pritchard a Caoimhe Ulyett am ofyn y cwestiynau. Mae’r Adran Addysg Grefyddol yn ddiolchgar iawn hefyd i’r Tad Keith Evans, Offeiriad Cynorthwyol yn Eglwys Gatholig y Galon Sanctaidd yn Ystradgynlais, Dr Pat Dryden o Gastell Nedd, meddyg teulu wedi ymddeol a Mr Mike Jessop, milfeddyg lleol, am fod ar y panel ac am ymateb mor feddylgar, proffesiynol a gonest i’r cwestiynau.

Barn y disgyblion:

Ffion Carter ‘Roeddwn wrth fy modd gyda’r sesiwn’

Caitlyn Young ‘Roedd yn ddefnyddiol, a rhoddodd y Tad Evans atebion diddorol iawn’

Ria Anthony ‘Roeddwn i’n hoffi’r ffaith fod pawb yn onest’.

David Hopkins ‘Roedd yn ddefnyddiol iawn. Mae’n anodd dewis y siaradwr gorau oherwydd bod gan bob un ohonynt safbwyntiau diddorol iawn.’

Dyma’r tasgau a gwblhaodd y disgyblion:

Mapio cysyniadau

Darllen delweddau a thestun – rhoddwyd copïau o luniau o hen bapurau arholiad i’r disgyblion, ynghyd â dyfyniadau’n cynnwys rhai Cristnogol a rhai Hindŵaidd i’w paru â’r lluniau.

Concept Map Unit 1 (Cymraeg)
Concept Map Unit 2 (Cymraeg)
Revision Quotes (Cymraeg)