RE at Ysgol Y Lawnt

gan Bethan Davies (cydlynydd Addysg Grefyddol)

Mae Addysg Grefyddol yn rhan annatod o fywyd yn Ysgol y Lawnt. O ganlyniad i hunan werthuso rydym wedi addasu’r ffordd y dysgir Addysg Grefyddol drwy’r ysgol ac rydym o’r farn bod y disgyblion wedi elwa’n fawr o hyn.

Yn ystod mis Mai 2014, dechreuais ar y broses o werthuso Addysg Grefyddol yn Ysgol y Lawnt. Roeddwn eisiau darganfod beth oedd barn disgyblion, staff a rhieni am y pwnc, a defnyddio’r data a gasglwyd i wella ansawdd yr Addysg Grefyddol a ddysgir yn yr ysgol. Lluniais dri holiadur gwahanol i ofyn barn disgyblion, staff a rhieni am y ffordd roedd Addysg Grefyddol yn cael ei ddysgu a sut y gellid ei wella.

Holiadur disgyblion

Gofynnwyd i’r disgyblion a oedant yn mwynhau gwersi Addysg Grefyddol a gwasanaethau, ac a oedant yn credu bod Addysg Grefyddol yn bwysig iddynt fel plant. Dangosodd canlyniadau’r holiaduron fod rhai disgyblion yn mwynhau’r gwersi a’r gwasanaethau ond roedd nifer fwy ohonynt yn meddwl bod angen gwella ansawdd y gwersi. Nid oedd mwyafrif y plant yn teimlo bod Addysg Grefyddol yn bwysig iddynt ychwaith.

lawnt_5

O ganlyniad i’r data a gasglwyd, gwnaethom ni fel staff benderfynu cynnal wythnosau Addysg Grefyddol, yn ychwanegol at y gwersi Addysg Grefyddol a ddysgir drwy gydol y flwyddyn. Gwnaethom benderfynu cynnal wythnos Iddewiaeth ym mis Medi, wythnos Gristnogaeth ym mis Mawrth / Ebrill a dathliad Cristnogol i’r cyfnod sylfaen yn ogystal ag wythnos Islam i CA2 ym mis Mehefin. Yn ychwanegol at y tair wythnos Addysg Grefyddol hyn, rydym hefyd yn dathlu nifer o wyliau crefyddol eraill, er enghraifft: Cynhaeaf, y Nadolig, y Pasg, Diwali, y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, Ramadan a Rosh Hashanah.

Rydym wedi canfod bod cynnal wythnosau Addysg Grefyddol yn cyfoethogi’r cwricwlwm Addysg Grefyddol. Mae’n ffordd o sicrhau bod y pwnc yn cael ei gyflwyno i’r plant mewn ffordd hwyliog a thraws gwricwlaidd, a’u bod yn dysgu llawer yn ystod yr wythnosau hyn. Maent hefyd wedi dechrau deall pam fod Addysg Grefyddol yn rhan bwysig o fywyd.

Holiadur Staff

lawnt_5

Gofynnwyd i aelodau’r staff am eu gwybodaeth Addysg Grefyddol eu hunain, a gofynnwyd iddynt hefyd a oedant yn hyderus wrth ddysgu’r pwnc. Dangosodd y data a gasglwyd bod aelodau staff yn fwy hyderus gydag agwedd moesol y pwnc, ac er bod y mwyafrif ohonynt yn hyderus wrth ddysgu’r pwnc, hoffent hefyd gael mwy o gyfarwyddyd. Gwnaethom ddefnyddio’r data a gawsom o sylwadau ac adborth yr athrawon i ddiweddaru ein cynllun gwaith, a buom hefyd yn trafod Addysg Grefyddol mewn nifer o gyfarfodydd staff. Mae’r athrawon i gyd yn mwynhau dysgu Addysg Grefyddol mewn blociau wythnosol oherwydd eu bod yn teimlo bod hynny’n eu galluogi i fynd i’r afael yn iawn â’r grefydd sy’n cael ei dysgu.

 

Holiadur rhieni

Anfonwyd holiaduron Addysg Grefyddol at holl rieni’r ysgol a chawsom ychydig dros 40% ohonynt yn ôl. Yn yr holiaduron, gofynnwyd i’r rhieni am eu barn am Addysg Grefyddol yn Ysgol y Lawnt o ran y gwersi a’r gwasanaethau, yn ogystal â’u barn am wybodaeth ac adborth gan yr ysgol am y ddarpariaeth a’r digwyddiadau ac ati.  Y prif bwyntiau a ddaeth i’r amlwg drwy’r ymatebion oedd bod rhieni’n awyddus i gael gwybod mwy am ddarpariaeth yr ysgol yn y pwnc, ac nad oeddant yn cael llawer o wybodaeth gan eu plant am eu gwersi Addysg Grefyddol.

lawnt_5O ganlyniad i’r data a gasglwyd o’r holiadur rhieni, rydym wedi penderfynu anfon cylchlythyr Addysg Grefyddol blynyddol at rieni i roi gwybod iddynt am yr holl ddigwyddiadau a’r gwersi Addysg Grefyddol cyffrous a ddysgir drwy’r flwyddyn. Rydym hefyd yn gobeithio, drwy gynnal yr wythnosau Addysg Grefyddol a throchi’r plant mewn rhai crefyddau, y byddant yn fwy tebygol o siarad gartref am eu gwersi Addysg Grefyddol cyffrous a hwyliog.

Y Ffordd Ymlaen

Dim ond pan mae’r wybodaeth a gawn yn dangos y ffordd orau ymlaen y mae hunan werthuso yn wirioneddol effeithiol. Mae’n bwysig ein bod yn gweithredu ar y data a gesglir ac yn gallu asesu pa mor dda y mae’r pwnc yn cael ei ddarparu gan athrawon ac, yn bwysicaf oll, yn cael ei ddeall a’i fwynhau gan y disgyblion. O ganlyniad i hunan werthuso rydym wedi addasu ein cynlluniau gwaith, wedi cefnogi staff yn eu dealltwriaeth o’r pwnc, wedi cyflwyno wythnosau Addysg Grefyddol i gyfoethogi’r cwricwlwm ac wedi rhoi gwybod i rieni am ddigwyddiadau a gwersi Addysg Grefyddol cyffrous. Ond yn bwysicaf oll, rydym wedi sicrhau bod disgyblion yn ystyried Addysg Grefyddol yn bwnc cyffrous sy’n llawn HWYL.

Rydym yn frwdfrydig iawn am Addysg Grefyddol a’r dyfodol yn Ysgol y Lawnt. Rydym wedi penderfynu cynhyrchu cylchlythyr Addysg Grefyddol blynyddol i rieni i roi gwybod iddynt am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. Rydym hefyd yn bwriadu parhau i anelu at ennill gwobr efydd y REQM (Marc Ansawdd Addysg Grefyddol). Ac yn olaf, rydym yn gweithio tuag at ddarparu mwy o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu rôl fel dinasyddion byd-eang. (ESTYN 2014).