Taith Astudiaethau Crefyddol Ysgol Glantaf i Thailand

Ym mis Ebrill fe aeth criw o ddisgyblion Glantaf sy’n astudio Bwdhaeth ar gyfer eu arholiadau Safon AS/A  i Thailand ar daith Astudiaethau Crefyddol. Cafwyd cyfleoedd gwych i arsylwi a chyfranogi mewn rhai o arferion Bwdhaidd traddodiadol. Dechreuodd y profiad drwy hedfan i Thailand ar Oman Air, gan stopio yn Oman am ychydig oriau. Cyfoethogodd hyn y profiad o ddysgu am grefydd gan fod y cwmni awyren yn un mwslimaidd. Roedd y disgyblion wedi ymddiddori gyda’r arferion mwslimaidd ar yr awyren – bwyd Halal, arferion wudu a  gweddio, darlleniadau o’r quran ar yr “in-flight entertainment” . Diddorol hefyd oedd gweld cwmpawd ar ein sgriniau adloniant  yn barhaus yn dangos cyfeiriad y Ka’ba fel bo’r teithwyr yn gwybod pa gyfeiriad i wynebu iddo wrth weddio ar yr awyren.

IMG_0116

 

Ar ôl cyrraedd Bangkok, fe gafodd y disgyblion gyfle i weld y mannau Bwdhaidd enwog o fewn y ddinas. Fe ymwelsom â Wat Ratcha Orasaram a’r Grand Palace. Mynachlog yw Wat Ratcha Orasaram sydd wedi bodoli ers cyfnod Ayutthaya. Roedd cerdded o gwmpas y temlau a’r mynachlogydd addurniedig yn brofiad anhygoel. Roedd y Stwpau wedi eu harddurno mewn aur a’r prif stwpa yn ôl y tywysydd yn cynnwys llwch corff y Bwdha. Fe fuom hefyd yn Ayutthaya, yr hen brif ddinas er mwyn gweld adfeilion y temlau a’r cerfluniau niferus o’r Bwdha. Uchafbwynt y daith i lawer o’r disgyblion oedd cymryd rhan yn Songkran, gŵyl flwyddyn newydd Thai, a oedd yn cael ei chynnal tra roeddem yno. Mae’r ŵyl yn enwog am ei thraddodiad o daflu dŵr ar bobl fel arwydd o lwc dda ar ddechrau blwyddyn. Roedd cerdded  lawr un o brif ffyrdd y ddinas  yng nghanol 50,000 o bobl ac eliffantod yn taflu dŵr ar ein gilydd yn brofiad a wnaiff aros yn y meddwl am amser hir. Am dridiau cyfan, roedd pawb yn cerdded rownd gyda’u gynnau dŵr…tridiau o frwydrau dŵr gyda unrhywun oedd yn pasio. Roedd y dŵr oer yn cael ei werthfawrogi mewn gwres o 42 gradd!!! Ar ein dydd olaf yn Bangkok, fe wnaethom ymweld â Marchnad ddŵr Damnoen Saduk a’r ardd rosod, cyn mynd i weld sioe Ddiwylliannol oedd yn cynnwys dawnsfeydd traddodiadol, arddangosfa cicfocsio Thai, ymladd cleddyfau ac hefyd ail gread o briodas Thai draddodiadol.

IMG_0100Y noson honno fe wnaethom dreulio 12 awr yn teithio ar drên dros nos. Fe gawsom ein synnu pa mor gyfforddus oedd cysgu ar y trên! Deffro yn y bore gan wylio fforestydd gwyrdd gogledd Thailand yn gwibio heibio ein ffenestri. Ein cartref am y tridiau nesaf oedd dinas Chiang Mai. Yn ystod y tridiau fe wnaethom ymweld â theml Doi Suthep a chael golygfeydd godidog o ddinas Chiang Mai…roedd hynny wrth gwrs, ar ôl cerdded i fyny cannoedd o risiau mewn gwres tanbaid a thrymedd!! Roedd y Stwpa aur yn y deml yn drawiadol iawn ac yn werth yr holl chwysu! Y noson honno cafodd y disgyblion gyfle i berffeithio eu sgliau “haglo” yn y farchnad nos yn Chiang Mai. Roedd y farchnad yn llawn aelodau o lwythau gwledig yn dod i werthu eu crefftau yn eu gwisgoedd traddodiadol.

Trannoeth cafwyd hanner dydd yn mynd o amgylch  Wiang Kum Kam gyda cheffyl a chart i weld nifer o adfeilion archaeolegol, temlau a delweddau Bwdhaidd. Buom hefyd  yn Wat Chang Kum, y safle archaeolegol cyntaf i’w ddarganfod yn 1984. Mwy o demlau fuodd hi yn y prynhawn gan ymweld â Wat E-Kang, Wat Nhan Chang, Wat Pu Beai, Wat Pra Thart Khaow a Wat Chedi Liem. Wedi’r holl demlau cafwyd amser i ymlacio ar daith cwch ar yr  afon Ping.

IMG_9837Trannoeth cafwyd seibiant o’r temlau. Cafodd y disgyblion brofiadau byth gofiadwy. Yn gyntaf, codi am 5 o’r gloch y bore er mwyn cynnig rhoddion bwyd i’r mynaich. Roedd hwn yn brofiad ysbrydol i lawer o’r disgyblion wrth wrando ar y mynaich yn llafarganu eu cydnabyddiaeth o’r offrymau a dderbyniwyd ganddynt. Wedyn fe fuom yn Tiger Kingdom, ble cafodd pawb gyfle i anwesu a bod gyda theigrod o bob maint ac oedran. Teimlad go ofnus i rai oedd bod yn yr un gawell â theigrod, eistedd wrth eu hymyl a’u hanwesu!! Wedi hynny fe wnaethom ymweld â chanolfan Gadwraeth Eliffantod Lampang. Gwelwyd eliffantod yn cael bath ac yn gweithio gyda’u meistri yn ogystal â thaith ar eliffantod drwy’r coedwigoedd. Cawsom weld ysbyty’r eliffantod a gweld sut y paratoir eliffantod cyn eu rhyddhau yn ôl i’r gwyllt.

Cyn ymadael â Chiang Mai fe wnaethom  ymweld â  theml gysegredig Wat Phrathat Lampang Luang a themlau Burmese Wat Phra Kaew Don Tao a Wat Sri Longmuang cyn dychwelyd nôl i Bangkok ar y trên dros nos. Ar ôl dydd o hamddena a siopa munud olaf yn Bangkok fe wnaethom ddychwelyd nôl i Lantaf ar ôl cael profiadau bythgofiadwy a blinedig yn Thailand.