Trump, y Pab a’r Archesgob: Adeiladu Waliau

 Trump, y Pab a’r Archesgob:  Adeiladu Waliau

-Gregory A. Barker, Ymgynghorydd Addysgol

Daliodd Donald Trump ddiddordeb y byd gyda’i gynnig bod llywodraeth Mecsico’n codi wal ar y ffin rhwng Mecsico â’r Unol Daleithiau, er mwyn cadw dinasyddion llai dymunol Mecsico (yn ei dyb ef) allan o’r Unol Daleithiau.

Arweiniodd hyn at jôcs yng Nghanada am godi wal i gadw allan eu cymdogion deheuol gwallgof (‘Canada for US President 2016’: https://www.youtube.com/watch?v=sCyzdD0vYOw) yn ogystal â neges gref iawn gan y Pab yn nodi mai yng nghynwysoldeb mae gwerth sylfaenol Cristnogaeth yn hytrach na chodi wal. Gweler: https://www.youtube.com/watch?v=Ml_ob9Hc9V8. Cyfeiriodd un comedïwr Catholig at y wal eithaf sylweddol sy’n amgylchynu’r Fatican ei hun: https://www.youtube.com/watch?v=hGhSOE5K0kY

Waliau. Rydym yn eu codi pan fyddwn yn teimlo dan fygythiad ac yn ansicr. Pa un ohonom sydd heb godi rhwystrau seicolegol pan deimlwn yn ofnus?

Gall gwledydd wneud hyn hefyd. Ond a yw waliau mewn gwirionedd yn effeithiol fel ateb i drosedd, rhyfel a cholli swyddi? Neu, a yw dyheadau’r Pab am wir gynwysoldeb yn ymarferol yn wleidyddol? Mae’r rhain yn gwestiynau gwych i’w trafod gyda disgyblion!

Mae’n bosib cael atebion gwahanol i’r cwestiynau hyn heb fod yn hiliol – yn ôl Archesgob Caergaint. Hoffai’r Archesgob i Brydain dderbyn llawer mwy na 20,000 o ffoaduriaid Syria; ond, mae wedi datgan bod “ofn yn emosiwn dilys ar adeg o argyfwng anferthol”. (http://www.anglican.ink/article/%E2%80%9Cfear-valid-emotion-response-refugee-crisis-welby-says). Eto i gyd, mae’n wir bod modd i ofn gynnau tanau rhagfarn yn rhwydd.

Mae’r ddadl bresennol am waliau rhwng cenhedloedd yn ddadl, yn y bôn, am werthoedd dynol – sy’n esbonio pam bod y Pab mor barod i gamu i’r ffrae. Mae llawer ohonom yn cael ein denu at faes astudiaethau crefyddol oherwydd ein bod yn synhwyro, o siarad yn hanesyddol beth bynnag, fod crefyddau’n ymwneud â chreu gwerthoedd dynol – rhai ohonynt yn llai deniadol tra bod gwir angen rhai eraill arnom.

A yw ein disgyblion yn credu bod gan grefyddau bersbectif perthnasol wrth ystyried cynigion i godi waliau? Hoffwn pe bai modd i mi fod yn bryf ar y wal pan drafodir hyn yn eich ystafell ddosbarth!

Mae Gregory A Barker, PhD yn gyflwynydd addysgol poblogaidd mewn ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnal sesiynau adolygu a diwrnodau Addysg Grefyddol cyffredinol. Mae ei lyfr, Jesus Beyond Christianity: The Classic Texts, wedi ei gyhoeddi gan yr Oxford University Press. Gweler www.gregbarkercoaching.com  Gellir cysylltu ag ef yn greg@gregbarkercoaching.com