Ymweliad â’r Gymuned yn Taizé 2014:

Treuliodd 16 o bobl ifanc o ardal Wrecsam yr wythnos ddiwethaf yn gwersylla (yn y glaw!) mewn lle arbennig iawn yn Ffrainc. Cymuned Gristnogol yw Taizé sydd wedi ymrwymo i gymodi, ac mae ganddi genhadaeth benodol  i groesawu pobl ifanc o bob cwr o’r byd.

taize_1 Aethom i ymweld â’r gymuned ac ymuno mewn wythnos o weddi gyda hwy; yn canu, dysgu a chymryd rhan yn y gwasanaeth. Roedd rhaid i’r bobl ifanc gymryd rhan mewn gweddi gymunedol deirgwaith bob diwrnod, gan ymuno â phobl ifanc o bob cwr o’r byd i astudio’r Beibl a gweithio (ein tasgau eleni oedd gweini brecwast a glanhau’r cawodydd a’r toiledau.) Myfyriodd y bobl ifanc ar eu hwythnos a’r budd a gawsant o’r profiad hwn:

Meddai Lily Mackenzie Hughes: “Fe wnes fwynhau cyfarfod â phobl newydd a chael dysgu am eu diwylliant a’u hiaith. Fe wnes hefyd fwynhau’r eglwys a’r amser tawel a gawsom.”

taize_2

Roedd pawb yn ei chael yn anodd delio â’r tywydd gwlyb. Dywedodd Mary Sharples fod “delio ag ymddygiad pobl pan fyddant wedi blino’n lân yn heriol”.  Dywedodd hefyd ei bod wedi dysgu, “nad yw distawrwydd bob amser yn ddrwg neu’n unig a’i bod yn bosib mynd i’r eglwys deirgwaith y dydd a’i fwynhau.”

“Rydw i wedi dysgu llawer amdanaf fy hun ac am wahanol ffyrdd o gysylltu â Duw”, meddai Robyn Williams, a wnaeth hefyd fwynhau gwylio gemau cwpan y byd gyda phobl o wahanol wledydd y byd ar ôl yr Hwyrol Weddi ar ddau achlysur.

Dywedodd Alanna Edwards ei bod wedi meithrin mwy o “amynedd a goddefgarwch ac wedi dysgu sut i lanhau toiledau a chawodydd.”

Dywedodd Carys Stallard fod “gweini brecwast yn hwyl a’i fod yn gyfle iddi fywiogi diwrnod pobl gyda siocled poeth”; roedd hi’n meddwl fod hyn yn “syniad da iawn”. Dywedodd Ryan Priamo y byddai’n mynd â’r “cyfeillgarwch a ffurfiwyd yn ddiweddar a’r ffydd ddyfnach” adref gydag ef.

taize_3

Roedd y staff a arweiniodd y daith hon yn teimlo ei bod yn fraint bod gyda’r bobl ifanc yn ystod eu profiad yn Taizé. Diolchiadau enfawr i Mrs Margaret Davies o St Joseph, y Parch Sam Erlandson a Ms Catrin Rowlands o Ysgol Uwchradd Rhosnesni. Rydym yn ddiolchgar iawn i Ysgol Uwchradd Rhosnesni, Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph ac i Sefydliad Addysgol (Plwyfol) Wrecsam a wnaeth y daith hon yn bosib. Diolch hefyd i Tim Feak, Swyddog Pobl Ifanc dan 25 oed yn Esgobaeth Llanelwy a fu’n ein cynghori a’n cefnogi drwy gydol yr ymweliad.

Rydym mor ddiolchgar i’r gymuned yn Taizé am eu croeso eithriadol ac am eu gofal yn meithrin ffydd pobl ifanc.

Parch Mary Stallard, Cyfarwyddwr Datblygu Ffydd, Canolfan San Silyn ar gyfer Addysg Grefyddol a Datblygu Ffydd a Chaplan Anglicanaidd St Joseph.