Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

Dosbarth Astudiaethau Crefyddol

Ar ol cwblhau hanner cwrs TGAU Ast.Crefyddol ym Mlwyddyn 10, ynghyd â sawl arholiad allanol mewn pynciau eraill, doedd gan ddisgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Syr Thomas Jones fawr o egni i gychwyn yn syth ar gwrs Blwyddyn 11. Felly, cytunwyd i wneud rhyw fath o waith creadigol yn ymwneud a thema benodol o Fanyleb B Crefydd a’r Profiad Dynol. Penderfynodd y dosbarth i ymchwilio i’r thema Hawliau Dynol.

IMG_1129

Lluniwyd baner ar ddarn o ddefnydd enfawr gyda logo ymgyrch Hawl i Fyw.  Mae’r ymgyrch   #‎HawliFyw  wedi ei hysbrydoli gan stori ddirdynol Irfon Williams, o Fangor, Gwynedd sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth am Ganser y Coluddyn, ond gwrthodwyd iddo gael cyffuriau yng Nghymru i ymestyn ei fywyd a fedrai arwain at driniaethau achub bywyd. Yn anffodus,nid Irfon yw’r unig un sydd yn wynebu’r sefyllfa druenus hon, ac mae’r ymgyrch HawliFyw wedi ei sefydlu er mwyn tynnu sylw at yr anghyfiawnder enbyd sydd yn bodoli yn y system iechydynn y Gymru bresennol. Mae #HawliFyw yn ymgyrch bositif sy’n galw am gefnogaeth traws-bleidiol i newid polisi Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau cydraddoldeb i bobl Cymru drwy gael mynediad at gyffuriau a thriniaethau arbenigol ar gyfer canser ynghyd â’g afiechydon prin eraill ble mae achos clinigol clir wedi ei brofi.

O gwmpas y faner, mae sawl gair, cysyniad, dyfyniadau perthnasol. Dewisodd y disgyblion  brif gysyniadau o’r uned megis ansawdd bywyd, sancteiddrwydd bywyd, cyfiawnder, cydraddoldeb, argyhoeddiad personol, ffydd, cymuned, cydwybod. Yn ogystal, dewisodd y grŵp  ddyfyniadau Beiblaidd fel “Car dy gymydog fel ti dy hun.”  “Rydych i gyd yn gydradd yng ngolwg Duw.” “Ffydd, gobaith, cariad … ” Y rheol aur  – trin pobl fel y dymunwch i eraill eich trin chi. Ymchwiliwyd i eiriau arweinyddion crefyddol byd-eang, megis “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” “The time is always right to do what’s right.” (Martin Luther King); ”It always seems impossible until it is done.” (Nelson Mandela); “Be the change you want to see in the world.” (Gandhi). Ar y faner hefyd mae rhai erthyglau perthnasol o Ddatganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig fel “Genir pawb yn rhydd ac yn gydradd ai gilydd mewn urddas a hawliau … . “Y mae gan bawb hawl i safon byw digonol i’w hiechyd a’u ffyniant eu hunain a’u teulu, gan gynnwys gofal meddygol ac i wasanaethau cymdeithasol angenrheidiol ….”