Bwdhaeth yn eich ystafell ddosbarth?

Bwdhaeth yn eich ystafell ddosbarth?

Munisha

www.clear-vision.org

Beth fyddai’n eich helpu i deimlo’n fwy hyderus (hyd yn oed) wrth astudio Bwdhaeth gyda’ch dosbarth? Un ateb posib fyddai defnyddio deunyddiau dysgu a grëwyd i ysgolion gan Fwdhyddion sy’n athrawon cymwysedig.

Project fideo Bwdhaidd ac elusen sy’n arbenigo mewn deunyddiau fideo i ysgolion ers 1994 yw’r Clear Vision Trust. Bryd hynny, nid oedd Bwdhaeth yn rhan o hyfforddiant cychwynnol athrawon. Sut gellid ymdrin â’r pwnc rhyfedd yma, crefydd heb unrhyw Dduw? Roeddem yn awyddus i greu deunyddiau addysgu a fyddai’n galluogi athrawon i gyflwyno Bwdhaeth yn hyderus, yn union fel sy’n ofynnol gan y meysydd llafur.

Ddeunaw mlynedd yn ddiweddarach, rydym yn cynnig amrywiaeth o DVDs a fideos ar-lein i CA1-4, sy’n cynnwys fideo, llawlyfr athro, gweithgareddau, pynciau trafod a thaflenni gwaith. Rydym yn cyflwyno gwerthoedd cyffredinol drwy gyfrwng stori Fwdhaidd draddodiadol yn CA1 ac os ydych yn ymdrin â phererindod yn CA2 neu CA3, mae gennym becyn DVD at y diben hwnnw hefyd.

Osgoi stereoteipiau

Yn anffodus, mae’r byd cyhoeddi yn tueddu i bortreadu Bwdhaeth fel rhywbeth dwyreiniol egsotig. Faint o lyfrau ydych chi wedi eu gweld sydd â lluniau o fynachod ifanc ar eu cloriau?

Dengys yr ystadegau cyntaf a ddeilliodd o gyfrifiad 2011 fod nifer pobl Prydain sy’n datgan eu bod yn Fwdhyddion wedi cynyddu o 152,000 yn 2001 i 248,000 (0.4%) yn 2011. Bydd dadansoddi ethnigrwydd yn y dyfodol yn pennu i ba raddau mae mewnfudo neu dröedigaeth wedi dylanwadu ar hyn.

Ond gallwn ddweud yn hyderus mai ychydig iawn o’r bobl hyn – o unrhyw ethnigrwydd – sy’n ddynion moel sydd bob amser yn gwisgo dillad oren! Mewn gwirionedd, nid yw mwyafrif helaeth o Fwdhyddion y byd, yn lleygwyr neu’n fynaich, hyd yn oed yn Asia, yn edrych fel hyn ychwaith. Er ein bod yn cydnabod bod gwreiddiau Bwdhaeth yn Asia, mae’n bwysig iawn nodi ehangder mynegiant mewn Bwdhaeth fodern.

Mae ein pecyn DVD ar gyfer TGAU/CA4, Buddhism Today: Buddhists speak on ethical questions, yn ymdrin â moeseg a chwestiynau penodol o safbwynt chwech o wahanol draddodiadau Bwdhaidd yn y DU. Weithiau ceir atebion gwahanol iawn gan y rhai sy’n cael eu cyfweld, ac mae rhai hyd yn oed yn taeru â’i gilydd! Pe baech yn gorfod dewis rhwng arbed bywyd naill ai mam neu ei phlentyn heb ei eni, pa un fyddech chi’n ei arbed? Yn ôl ysgolhaig Bwdhaidd o un traddodiad, byddai “meddyg Bwdhaidd da” yn gadael i natur benderfynu. Dywed gynaecolegydd Bwdhaidd ordeiniedig o draddodiad arall y byddai fel arfer yn arbed y fam, drwy gynnal erthyliad.

Bwdhaeth a dinasyddiaeth

Adnoddau aml-gyfrwng rhyngweithiol ar-lein yw ein deunyddiau newydd. Mae’r rhain yn cyfuno nifer o glipiau fideo byr â thudalennau gwybodaeth, cwestiynau a chysylltiadau penodol at weddill y byd Bwdhaidd ar-lein.

Mae un o’r adnoddau newydd hyn, Us and Them: Buddhism and Community (CA3-4), yn ymdrin â dysgeidiaethau Bwddha ar hunaniaeth, dinasyddiaeth ac adeiladu cymunedau. Mae Bwdhyddion ifanc o Brydain a Bhutan yn siarad am bynciau sy’n cynnwys perthyn, gwirfoddoli, cyfathrebu moesegol, democratiaeth a’r amgylchedd.

Deunyddiau rhad ac am ddim

Mae rhywfaint o’n deunyddiau mwyaf poblogaidd ni ar gael yn rhad ac am ddim! Edrychwch ar ein tudalennau gwe Ask A Buddhist!, sef cyfres o glipiau fideo ar-lein, yn rhad ac am ddim,  sy’n ateb cwestiynau cyffredin disgyblion. Mae’r cwestiynau’n cynnwys ‘Pam fod gan y Bwdha glustiau hir?’ yn ogystal â chwestiynau mwy heriol ar erthylu, rhyw ac aileni, a chwestiwn Lefel A nodweddiadol, ‘Os yw chwant yn arwain at ddioddef, onid yw’n ddrwg dymuno cael Goleuedigaeth?’

Nid creu dilynwyr newydd yw diben ein project, ond yn hytrach ysgogi pobl ifanc i ofyn cwestiynau am ystyr a phwrpas bywyd. Mae’r atebion yn dibynnu arnynt hwy.

 

Munisha

Cyfarwyddwr a Swyddog Addysg, Clear Vision Trust

(www.clear-vision.org)

Ebostiwch: munisha@clear-vision.org

Cynigion arbennig!

Dyfynnwch “Cynnig Newyddion AG Cymraeg” i gael disgownt o 10% oddi ar unrhyw DVD neu gynnyrch ar-lein, neu 20% oddi ar unrhyw 2 gynnyrch neu fwy. (Nid yw’r cynnig arbennig ar gael wrth archebu ar-lein. Archebwch drwy ffonio, postio neu ffacsio.) Daw’r cynnig i ben ar 1 Ebrill 2013.

Llawlyfr Cymraeg mewn pdf ar gael am ddim  wrth brynu’r pecyn DVD Living Buddhism for KS3. Gofynnwch amdano, a chynnwys eich cyfeiriad ebost.

Clear Vision

16-20 Turner Street

Manchester

M4 1DZ

Ffôn 0161 839 9579

Ffacs 0161 850 1839