Esgob Cynorthwyol Llandaf

Yn ystod pum degawd o weinidogaethu, rwyf wedi dod i gysylltiad â degau o filoedd o bobl, pob un ohonynt â’u barn benodol am Dduw.  Mae hyn wedi cyfoethogi, cadarnhau, herio a lliwio fy marn fy hun. Cryfder y canllaw cryno hwn, sy’n cynnwys gwybodaeth eang, yw ei fod yn galluogi trafodaeth yn hytrach na dod â sgwrs i ben. Mae’n seiliedig ar yr egwyddor o barch at ffydd gref ac ymarfer y ffydd honno, ac yn ceisio rhoi i unigolion nad ydynt yn Fwslimiaid rai awgrymiadau ynglŷn â sut i reoli’r bwlch rhwng y sanctaidd a’r seciwlar, er budd y naill ochr a’r llall. Ceir canllawiau clir ynglŷn â lle dylai’r rheolau sy’n ymwneud â bywyd cyffredinol ysgol neu goleg gael blaenoriaeth, sydd yn amlwg yn rhesymol, yn ogystal ag enghreifftiau lle gall agwedd rasol at anghenion ffydd myfyriwr arwain at les a llewyrch.

Un o’r nifer o bethau sy’n gyffredin i’r tair crefydd Abrahamaidd yw bod ffydd yn llwybr sy’n cael ei lliwio gan y myrdd o gyd-deithwyr sydd arni. Mae addysg hefyd yn ymwneud â thaith, o dywyllwch i oleuni, o ragfarn i ddealltwriaeth. Yn rhy aml rydym yn dechrau mewn gwersyll budr wrth droed y mynydd, lle’r ydym yn atgyfnerthu ein hansicrwydd drwy fychanu eraill i wneud i’n hunain edrych yn faw. Mae addysg yn ein galluogi i godi uwchlaw hynny, i lawenhau yn y gwahaniaeth a’r lliw a ddaw i’n byd a fyddai fel arall yn fyd unlliw. Un o gryfderau niferus y llyfr hwn yw ei fod yn portreadu cymuned Fwslimaidd, sydd ei hun yn aml-liw yn hytrach nag unlliw, gyda’r perygl cydredol o drin crefydd Islam fel monolith yn hytrach na chrefydd aml-haenog.

I mi fel Cristion, Cariad yw Duw yn y bôn, Cariad sy’n cael ei drywanu ar ei greadigaeth ddioddefgar, Cariad sy’n brifo ym mhob plentyn clwyfedig ac sy’n ceisio cael ei wella. Mae’r canllaw cryno hwn, yn agored ac yn wrthrychol, yn edrych ar y clwyfau a ddioddefwyd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol dros y ganrif ddiwethaf, tu mewn a thu allan i’r gymuned Fwslimaidd, yn annog i ni fod yn ofalus o glwyfau’n gilydd, yn ogystal ag anrhydeddu ein gilydd fel annwyl blant Duw.

Y Gwir Barchedig David Wilbourne

Esgob Cynorthwyol Llandaf a Chyfarwyddwr y Weinidogaeth