Gwers 1a

Gwers 1a/4 (Gweler: y dewis arall, Gwers 1b)

Dyddiad: Diwrnod: Dosbarth: Blwyddyn

Cyfnod:

 Nifer disgyblion:
Lefel gallu:

Hyd y wers: 1 awr

Teitl yr uned gwaith: The GOT Project (Getting On Together)
Deilliannau dysgu/Amcanion:

Erbyn diwedd y wers hon, dylai disgyblion allu gwneud y canlynol:

 • Adnabod pwy sy’n gymwys i roi cyngor ar y ffydd Islamaidd.
 • Dangos gwell dealltwriaeth o Islam, Eeman ac Ihaan.
 • Gwerthfawrogi’r modd y mae grwpiau eithafol treisgar fel Khawarij yn gwyrdroi dysgeidiaeth ddi-drais Islaam.
 • Gwerthuso’r modd y mae grwpiau eithafol treisgar fel al-Qa’eda, sy’n bodoli ar hyn o bryd,  yn parhau i wyrdroi dysgeidiaeth ddi-drais Islam
Geiriau allweddol: Islam, Eeman Ihsan, Proffwyd, Khawarij, Haram, al-Qa’eda, 9/11, 7/7

Strwythur y wers

Amser:

Ennyn diddordeb/

Tasg sbardun

 • Cyflwyno cefndir y rhaglen – ac eithrio ennill cymwysterau drwy addysg, mae’n hanfodol i genedlaethau’r presennol / dyfodol ein bod yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi’n gilydd a dangos goddefgarwch i bawb – Fy niddordeb? – Deall sut mae pobl yn cyd-dynnu.

2) Holi ac ateb – Sefydlu’r cysyniad mai dim ond ar ‘arbenigwyr’ y gellir dibynnu i gyflawni tasgau penodol, e.e. sâl – meddyg, lladrad – yr heddlu.

Cyflwyno’r cysyniad o ‘ijazah’ fel estyniad i’r uchod – a dweud mewn gwirionedd mai dim ond gydag ysgolhaig Islamaidd, sy’n meddu ar gymhwyster o’r fath, y dylid ymdrin â’r holl faterion sylfaenol sy’n ymwneud ag Islam: DVD, pennod 1

 

10 munud

 

Ymchwilio 33) Ymchwilio sut y cafodd gwir negeseuon Islam eu gwyrdroi gan eithafwyr treisgar at eu dibenion eu hunain – delweddau PowerPoint o Twin Towers (9/11) a Tavistock Square (7/7) i ennyn trafodaeth ddosbarth.

4) Digwyddodd yr erchyllterau uchod oherwydd camddealltwriaeth (neu wyrdroi bwriadol) o ddysgeidiaeth Islam – yn benodol:

a) Islaam (ymostwng i ewyllys Allah/Duw; gwerthfawrogi bywyd)

b) Eeman (credu yn yr hyn sydd yn eich calon; mynegi’r hyn rydych yn ei gredu; gweithredu’r hyn rydych yn ei ddweud)

c) Ihsaan (addoli Allah/y Duw Hollalluog ac ufuddhau iddo Ef fel pe baech yn edrych arno Ef; cofio, ei fod Ef bob amser yn eich gwylio  chi): DVD pennod 2

5) Yn seiliedig ar y wybodaeth uchod, mewn grwpiau, gofyn i’r disgyblion ysgrifennu pa rinweddau/priodweddau sy’n gwneud Mwslim yn Fwslim da.

Dylai’r gwaith o adrodd yn ôl atgyfnerthu nodweddion cadarnhaol a amlinellir yn yr adnodau o’r Qur’an (sleidiau PowerPoint 3 – 5 uchod).

Atgyfnerthu’r gwaith gyda’r sleid olaf (y chweched), gan ddyfynnu geiriau’r Proffwyd: “Disgrifiodd y Proffwyd (byddo heddwch arno) Fwslim da fel rhywun nad yw’n achosi unrhyw niwed i bobl eraill drwy gyfrwng eiriau neu weithredoedd.”

 

 

 

Herio  

40 munud

 

Gweithredu  

 

Myfyrio/

Dosbarth cyfan

a) Crefydd ddi-drais yw crefydd Islam.

b) Mae trais ac eithafiaeth yn bodoli heddiw oherwydd bod grwpiau fel Khawarij yn y gorffennol ac al-Qa’eda yn fwy diweddar yn troi oddi wrth wir negeseuon di-drais Islam

c) x 3 gweithgaredd i gymharu a chyferbynnu negeseuon craidd – dewis.

d) Mae unrhyw gyfiawnhad o drais, gan unigolyn neu grŵp, yn enw Islaam yn haraam (wedi ei wahardd)

 

10 munud

 

Sgiliau allweddol:

1.Cyfathrebu

2.Cydweithio ag eraill

3.Datrys problemau

 

Gweithdrefnau asesu:

1. Ymatebion unigolion a grwpiau i symbyliadau llafar, ysgrifenedig a gweledig

2. Ymatebion i gyfrwng asesu

Adnoddau:

1.PowerPoint

2.Adnodau o’r Qur’an i gredinwyr ac/neu ddysgwyr uwch

3.Dywediadau’r Proffwyd a’i ddilynwyr

4.Nodiadau i gyd-fynd â’r wers

5.DVD

 

Cyflwyno gwaith cartref ac/neu bwynt i ail-gydio ynddo yn y wers nesaf:

Dweud wrth y plant ddod i’r wers nesaf gyda dealltwriaeth glir o’r cysyniad ‘ijazah’ a’i rôl sylfaenol fel porth i gael mynediad at wir negeseuon Islam.

 

Cysylltiadau â’r “Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru” (Llywodraeth Cymru) a’r “Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru” (Llywodraeth Cymru).

Gwers 1

Cysylltiadau ag ABCh

 • Dadansoddi gwybodaeth a syniadau er mwyn asesu rhagfarn, dibynadwyedd a dilysrwydd;
 • Gwerthfawrogi a myfyrio ar safbwyntiau eraill a’u gwerthuso’n feirniadol;
 • Bod wedi cythruddo gan anghyfiawnder, ecsbloetiaeth, a hawliau dynol pobl yn cael eu gwrthod;

Cysylltiadau ag AG

 • Gwneud cysylltiadau rhwng credoau, dysgeidiaethau ac arferion ac ymchwilio iddynt er mwyn dangos dealltwriaeth rhesymegol o syniadau/cysyniadau crefyddol;
 • Ystyried tystiolaeth ynglŷn â sut mae crefydd yn effeithio ar fywydau unigolion, cymunedau a chymdeithas, gan werthuso amrywiaeth o ddehongliadau;
 • Ymgymryd â materion yn ymwneud â gwirionedd, ystyr, diben a gwerth crefydd;

 

Hawlfraint: Cyfarwyddwyr, y GOT Project Rhagfyr 2009

Awduron: Sheikh Mohamed Dahir, Barrie Phillips, Dr Abdalla Yassin OB