Gwers 1b

Gwers 1b/4 – DEWIS ARALL

Dyddiad: Diwrnod: Dosbarth: Blwyddyn

Cyfnod:

 Nifer disgyblion:
Lefel gallu: >Hyd y wers 1 awr
Teitl yr uned gwaith: GOT Project (Getting On Together)
Deilliannau Dysgu/Amcanion:Erbyn diwedd y wers hon, dylai disgyblion allu gwneud y canlynol:

  • Adnabod pwy sy’n gymwys i roi cyngor ar y ffydd Islamaidd.
  • Dangos gwell dealltwriaeth o Islam, Eeman ac Ihsaan.
  • Gwerthuso sut mae grwpiau eithafol treisgar fel al-Qa’eda yn gwyrdroi dysgeidiaeth ddi-drais Islam
Geiriau allweddol: Islam, Eeman Ihsaan, Proffwyd, Haraam, al-Qa’eda, 9/11, 7/7

Strwythur y wers

Amser:

Ennyn diddordeb/Tasg sbardun 1) Cyflwyno cefndir y rhaglen – ac eithrio ennill cymwysterau drwy addysg, mae’n hanfodol i genedlaethau’r presennol/dyfodol ein bod yn dysgu sut i barchu a gwerthfawrogi ein gilydd a dangos goddefgarwch i bawb – Fy niddordeb? – Deall sut mae pobl yn cyd-dynnu.2) Holi ac ateb – sefydlu’r cysyniad mai dim ond ar ‘arbenigwyr’ y gellir dibynnu i gyflawni tasgau penodol, e.e. sâl – meddyg, lladrad – yr heddlu. Cyflwyno’r cysyniad o ‘ijazah’ fel estyniad i’r uchod – a dweud mewn gwirionedd mai dim ond gydag ysgolhaig Islamaidd, sy’n meddu ar gymhwyster o’r fath, y dylid ymdrin â’r holl faterion sylfaenol sy’n ymwneud ag Islam:. DVD, pennod 1 10 munud

 

Ymchwilio 33)Ymchwilio sut y cafodd gwir negeseuon Islam eu gwyrdroi gan eithafwyr treisgar at eu dibenion eu hunain – delweddau PowerPoint o Twin Towers (9/11) a Tavistock Square (7/7) i ennyn trafodaeth ddosbarth.4) Digwyddodd yr erchyllterau uchod oherwydd camddealltwriaeth (neu wyrdroi bwriadol) o ddysgeidiaeth Islam – yn benodol (drwy gyfeirio at ‘Layers Of The Islamic Faith’):

a) Islam (Bod yn Fwslim da)

b) Eeman (Bod yn grediniwr da)

c) Ihsaan (Sicrhau rhagoriaeth: Addoli Allah/y Duw Hollalluog ac ufuddhau iddo Ef fel pe baech yn edrych arno Ef; cofio, ei fod Ef bob amser yn eich gwylio i chi

5) Yn seiliedig ar y wybodaeth uchod, mewn grwpiau, gofyn i’r disgyblion ysgrifennu pa rinweddau/priodweddau sy’n gwneud Mwslim da.

6) Dylai’r gwaith o adrodd yn ôl atgyfnerthu nodweddion cadarnhaol a amlinellir yn ‘Layers Of The Islamic Faith’ ac, i rai, adnodau o’r Qur’an a ddyfynnir yn y wers 1 gyfochrog i ddysgwyr/credinwyr uwch.

7) Atgyfnerthu’r gwaith gyda’r sleid olaf (y chweched), gan ddyfynnu geiriau’r Proffwyd:

“Disgrifiodd y Proffwyd (byddo heddwch arno) Fwslim da fel rhywun nad yw’n achosi unrhyw niwed i eraill drwy gyfrwng eiriau neu weithredoedd.”

 

 

Herio 40 munud

 

Gweithredu
Myfyrio/Dosbarth cyfan a) Crefydd ddi-drais yw crefydd Islam.b) Mae trais ac eithafiaeth yn bodoli heddiw oherwydd bod grwpiau fel al-Qa’eda yn troi oddi wrth wir negeseuon Islam

c) Naill ai: Cyflwyno’r daflen waith Llythyr Heddwch i hwyluso casgliadau a chanolbwyntio ar y neges greiddiol

d) AC / NEU x 3 gweithgaredd i gymharu a chyferbynnu negeseuon craidd – dewis.

e) Mae unrhyw gyfiawnhad o drais, gan unigolyn neu grŵp, yn enw Islaam yn haraam (wedi ei wahardd)

10 munud

 

Sgiliau allweddol:1.Cyfathrebu

2.Cydweithio ag eraill

3.Datrys problemau

 

Gweithdrefnau asesu:1.Ymatebion unigolion a grwpiau i symbyliadau llafar, ysgrifenedig a gweledig

2.Ymatebion i gyfrwng asesu

Adnoddau:1.PowerPoint

2.’Layers Of The Islamic Faith’

3.Llythyr heddwch – dan arweiniad neu heb arweiniad

4.Nodiadau i gyd-fynd â’r wers

5.DVD

Cyflwyno gwaith cartref ac/neu bwynt i ail-gydio ynddo yn y wers nesaf:

Dweud wrth y plant ddod i’r wers nesaf gyda dealltwriaeth glir o’r cysyniad ‘ijazah’ a’i rôl sylfaenol fel porth i gael mynediad at wir negeseuon Islam.

 

Cysylltiadau â’r “Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru” (Llywodraeth Cymru) a’r “Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru” (Llywodraeth Cymru).

Gwers 1

Cysylltiadau ag ABCh

  • Dadansoddi gwybodaeth a syniadau er mwyn asesu rhagfarn, dibynadwyedd a dilysrwydd;
  • Gwerthfawrogi a myfyrio ar safbwyntiau eraill a’u gwerthuso’n feirniadol;
  • Bod wedi cythruddo gan anghyfiawnder, ecsbloetiaeth, a hawliau dynol pobl yn cael eu gwrthod;

Cysylltiadau ag AG

  • Gwneud cysylltiadau rhwng credoau, dysgeidiaeth ac arferion ac ymchwilio iddynt er mwyn dangos dealltwriaeth rhesymegol o syniadau/cysyniadau crefyddol;
  • Ystyried tystiolaeth ynglŷn â sut mae crefydd yn effeithio ar fywydau unigolion, cymunedau a chymdeithas, gan werthuso amrywiaeth o ddehongliadau;
  • Ymgymryd â materion yn ymwneud â gwirionedd, ystyr, diben a gwerth crefydd;

Hawlfraint: Cyfarwyddwr, GOT Project, Rhagfyr 2009

Awduron: Sheikh Mohamed Dahir, Barrie Phillips, Dr Abdalla Yassin OBE          Cynllun gwers 1b/4 (DEWIS ARALL), tudalen 2/2