Gwers 2/4

Gwers 2/4

Dyddiad: Diwrnod: Dosbarth: Blwyddyn

Cyfnod:

 Nifer disgyblion:
Lefel gallu: Hyd y wers: 1 awr
Teitl yr Uned Gwaith: Y GOT Project (Getting On Together)
Deilliannau dysgu/Amcanion:Erbyn diwedd y wers hon, dylai disgyblion allu gwneud y canlynol:

 • Dangos mwy o ddealltwriaeth o jihad yn Islam, yn benodol y gwahaniaethau rhwng

(i) jihad sy’n golygu brwydro yn erbyn temtasiwn; (ii) jihad sarhaus; (iii) jihad amddiffynnol.

 • Gwerthuso’r modd y mae grwpiau eithafol treisgar fel al-Qa’eda ac eraill yn gwyrdroi dysgeidiaeth ddi-drais Islam.
 • Deall mai ond defnyddio’r ddealltwriaeth wyrgam hon o jihad y mae grwpiau eithafol fel al-Qa’eda (i) at eu dibenion eu hunain neu (ii) trwy anwybodaeth neu (iii) at eu dibenion eu hunain a thrwy anwybodaeth.
Geiriau allweddol: Jihad, Terfysgaeth, al-Qa’eda, Hara(a)m

Strwythur y wers

Amser:

Ennyn diddordeb/Tasg sbardun Rhannu’r dosbarth yn grwpiau bach (4/5 disgybl yr un).1) Adolygu’r wers olaf – e.e.

(i) peidio ymddiried mewn imam oni bai bod ganddo ‘ijazah’; (ii) sylfaeni’r ffydd Islamaidd; (iii) beth sy’n gwneud Mwslim yn Fwslim da.

2) Neges graidd: crefydd ddi-drais yw crefydd Islam.

15 munud
Ymchwilio 3) Yr athro’n ymchwilio tri ystyr jihad gyda’r dosbarth gyda chymorth  DVD o benodau 3, 4 a 5:

 • Jihad – mae ganddo 13 gwahanol ystyr/lefel (dealltwriaeth yw’r lefel gyntaf; un lefel yn unig sy’n ymwneud â gwrthdaro/rhyfel/ymladd)
 • Mae’r lefel olaf wedi ei rhannu’n ddwy: a) Brwydro rhyngwladol – i osgoi gwneud drwg a gwneud y peth iawn bob amser, a b) Gwrthdaro milwrol:

Ymosodol (llywodraethau) ac

Amddiffynnol (llywodraethau, grwpiau ac unigolion)

 • Llywodraethau’n unig (NID unigolion neu grwpiau) sydd â’r hawl i benderfynu mynd i ryfel.
 • Mae Jihad mewn perthynas ag ymladd ymosodol yn anghyfreithlon oherwydd nad yw’r amodau gwreiddiol yn bodoli.  Gweithrediadau terfysgaeth yw’r rheiny yn hytrach na gweithrediadau jihad. Does gan derfysgaeth ddim cysylltiad â jihad. Mae’n anghyfreithlon, boed yn weithred gan lywodraeth neu unigolyn. (Gweler nodiadau 2 a 3)
 • Mae Islam yn gwahardd pob erchylltra fel 9/11 a 7/7

4) Tri gweithgaredd i ennyn dealltwriaeth o dri math o jihad

 • Rhestru pum ystyr posib gyda’r mwyaf addas yn gyntaf
 • Un siaradwr o bob grŵp yn adrodd yn ôl
 • Crynodeb: crefydd ddi-drais yw crefydd Islam

5) Gweithgaredd grŵp: Paru gair penodol â’i ystyr cywir – prawf o wybodaeth a dealltwriaeth yn seiliedig ar brif themâu’r ddwy wers olaf. Yn arwain at……

6) Siaradwr yn adrodd yn ôl i’r dosbarth

 

 

15 munud

Herio 10 munud
Gweithredu 10 munud
Myfyrio/Dosbarth cyfan 7) Amser tawel unigol i fyfyrio ar y ddwy wers olaf ac ysgrifennu’r atebion i gwestiynau, e.e. Beth yw sylfeini’r ffydd Islamaidd?8) Dod â’r wers i ben drwy grynhoi’r negeseuon craidd a phwysleisio’r canlynol:

a) Yn ôl Islam, mae unrhyw weithred o drais yn erbyn pobl ddiniwed yn anghyfreithlon ac yn weithred y dylid ei chosbi yng ngolwg Allah/y Duw Hollalluog.

b) Yn ôl cyfraith gwlad, mae unrhyw weithred dreisgar yn erbyn pobl eraill yn y wlad hon yn weithred y dylid ei chosbi a gall arwain at garchar am oes.

 

10 munud

Sgiliau allweddol:1.Cyfathrebu

2.Cydweithio ag eraill

3.Datrys problemau

Dulliau asesu:1.Cyfrannu at weithgareddau a thrafodaethau dosbarth

2.Ymateb i adnoddau asesu

Adnoddau:1.Layers of the Islamic Faith

2.Moeseg rhyfel fel y pregethwyd amdani gan y Proffwyd a’i ddilynwyr (gweler amlinelliad manwl y wers)

3.NID yw Jihad (+  pum cerdyn)

4.Parau sy’n cyfateb

5.Cwestiynau i grynhoi

6.Nodiadau gwers

7. DVD

Cyflwyno gwaith cartref ac/neu bwynt i ail-gydio ynddo yn y wers nesaf:Cysylltu â gwers 3:

Disgyblion i ddechrau meddwl am sut mae gwahanol grwpiau (e.e. ethnig neu grefyddol) yn cael eu trin yn wahanol yn ein cymdeithas/cymuned leol…….Dod ag enghreifftiau i’r wers  nesaf.

Hawlfraint: Cyfarwyddwyr, y Got Project Rhagfyr 2009

Awduron: Sheikh Mohamed Dahir; Barrie Phillips, Dr Abdalla Yassin OBE

Cysylltiadau â’r “Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru” (Llywodraeth Cymru) a’r “Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru” (Llywodraeth Cymru).

Gwers 2

Cysylltiadau ag ABCh

 • Deall pwysigrwydd cael gweld gwybodaeth ddiduedd … a bod yn barod i herio safbwyntiau a ledaenir gan y cyfryngau
 • Ystyried gwahanol safbwyntiau wrth wneud penderfyniadau a dewisiadau gwybodus yn effeithiol;
 • Trosglwyddo teimladau personol a barn yn effeithiol;

Cysylltiadau ag AG

 • Defnyddio amrywiaeth eang o gysyniadau crefyddol i gyflwyno dadleuon o blaid ac yn erbyn amrywiaeth o gredoau, dysgeidiaethau ac arferion ac esbonio’n fanwl gywir y gwahanol safbwyntiau sydd gan bobl grefyddol;
 • Defnyddio amrywiaeth eang o eirfa grefyddol a dangos dealltwriaeth ddatblygedig o iaith symbolaidd;
  •  Ystyried effaith crefydd ar ddatblygiad personol, cymdeithasol a moesol yr hunan ac eraill;