Y ‘Got Project’ – Barrie Phillips

Y ‘GOT PROJECT’ – Barrie Phillips.

Cyflwyniad:

‘Mae’r ‘GOT project’ yn cynnig model grymus o sut gellir datblygu dull sy’n defnyddio’r gymuned a phartneriaeth i frwydro yn erbyn agweddau rhagfarnllyd sy’n seiliedig ar hil/ethnigrwydd/ffydd, ac i hyrwyddo goddefgarwch a pharch. Ymddengys bod ei ddull o weithio drwy’r system addysg i fynd i’r afael â’r materion hyn trwy gyfrwng profiad ymyriadau’n seiliedig ar wersi a welwyd yn ystod y cynllun peilot hwn yn gweithio’n dda. ‘…… Yr Athro David Egan, ar ran Llywodraeth Cymru.

Wrth i Sheik o Gaerdydd a minnau gyflwyno gwersi peilot (ynghlwm), y broblem oedd yn codi oedd sut i ymestyn cyrhaeddiad y rhaglen yn y wlad hon (ac mewn gwledydd eraill). Deilliodd rhywfaint o’r symbyliad i wneud hyn o’r erchylltra a ddigwyddodd i Lee Rigby; dangosodd hyn bod eithafiaeth grefyddol yn bodoli yn ein cymdeithas oherwydd diffyg dealltwriaeth o wir negeseuon di-drais Islam.

Ariannwyd yr estyniad hwn o GOT 1 gan y Swyddfa Gartref i alluogi ffilmio’r gwersi yn cael eu dysgu i ddisgyblion CA4 o nifer o ysgolion uwchradd Caerdydd yn ystod  hydref 2013. Daw’r Sheik a ddewiswyd, Sheik Ahmed Saad, o Finsbury Park Mosque, mosg a fu’n enwog yn y gorffennol am y rhesymau anghywir.  Mae’n ysgolhaig o fri rhyngwladol. Rhennir y gwersi’n adrannau (tua 20 adran):

a)     cyflwyno gwersi, wedi eu rhannu’n adrannau yn ôl themâu

b)     nodweddion ‘ychwanegol’ sydd wedi’u cynllunio i roi gwybodaeth a dealltwriaeth am faterion fel Jihad, Layers of Faith ac al Qa’eda i athrawon.

Sylwer, mae’r gwersi hyn yn rhan o grŵp ymbarél o raglenni cysylltiedig sy’n rhannu amcanion a chynulleidfa darged wahaniaethol